Convocatòries del ple

Consulteu les convocatòries del ple

DECRET D’ALCALDIA.
Convocatòria ple presencial

Vista la competència de convocar els plens atorgada a l’alcalde d’acord a l’art.53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya.

RESOLC:

PRIMER.-Convocar el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària urgent, la qual tindrà lloc el dia 4 d’agost del 2022 a les 15:00 hores, de forma presencial.

L’ordre del dia és el que es relaciona a continuació:
1. Aprovació de la urgència de la sessió del ple extraordinari urgent.
2. Donar compte renuncia regidor ERC
3. Ratificar decret sol·licitud subvenció NextGenerationEU per renovació de la xarxa de
distribució d’aigua potable del municipi de La Torre de Claramunt.
4. Ratificar decret de l’adhesió als principis ètics i regles de conducta als quals les persones
beneficiàries de subvencions o ajuts han d’adequar la seva activitat, i efectes d’un
eventual incompliment d’aquests principis aprovats per l’Acord de Govern, GOV/85/2016,
de 28 de juny.
5. Aprovació codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals.
6. Aprovació inicial projecte Renovació de la Xarxa de Distribució d’aigua potable del municipi
de la Torre de Claramunt.
 

Darrera actualització: 04.08.2022 | 15:44
Darrera actualització: 04.08.2022 | 15:44