Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA.

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.
Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC

Convocar per mitjà electrònic els membres del  Ple de la Corporació Municipal a la reunió telemàtica en Se ssió Ordinària  el proper dia 17 de març  de 2021  a les 20.30 h. per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

 1. Aprovació d'actes anteriors (20/01/2021)
 2. Despatx d’Alcaldia.
 3. Ratificació conveni amb l’ADF La Torre de Claramunt.
 4. Donar compta Decret Aprovació liquidació exercici econòmic 2020.
 5. Aprovació inicial Exp. modificació pressupostària MP 03/2021 suplements i generació crèdits romanent.
 6. Aprovació Memòria Gestió ORGT 2020.
 7. Aprovació de la modificació de la plantilla de l’Ajuntament.
 8. Aprovació document refós expedient modificació puntual de les NNSS “àmbit entorn estació elèctrica La Garça”.
 9. Aprovació del Pla Director de la xarxa de clavegueram del municipi.
 10. Moció GM ERC a Favor de l’Amnistia dels presos polítics.
 11. Mocions d’Urgència.
 12. Precs i preguntes

La Torre de Claramunt,  març  de 2021.

L’Alcalde                                      

 

Consulteu les convocatòries del ple

Darrera actualització: 12.03.2021 | 14:05
Darrera actualització: 12.03.2021 | 14:05