Les Comissions Informatives

El seu funcionament està regulat pel Títol VII del Reglament d'Organització Municipal (ROM) 

Les comissions informatives són òrgans col.legiats necessaris de l'organització que tenen caràcter deliberant i no resolutiu. Estaran integrats exclusivament per membres de la Corporació. Seran optatives a criteri del Ple de la Corporació mentre no es superin els 5.000 habitants de dret.

Les Comissions Informatives poden ser: 

  • Comissions Informatives Permanents es constitueixen amb caràcter general i estable a l'inici de cada mandat corporatiu, per informe i consulta dels assumptes que es preveu portar al Ple. La seva composició será: El President serà l'Alcalde/ssa, els vocals seran representants de tots els grups polítics municipals (en proporció a la seva representativitat a l'Ajuntament) i el Secretari/ària que serà qui ho sigui de l'Ajuntament (tindrà veu, però no vot, i actuarà com a federatari). 
     
  • Comissions Informatives de caràcter especial, les que es constitueixen pel Ple amb  caràcter transitori per l'estudi d'un assumpte concret, sense vocació de permanència, o les que, per imperatiu legal o obeint a especialitats de qualsevol tipus, el Ple estimi oportú crear. 
     
  • Comissió Informativa General és la que es farà prèviament a la sessió ordinària perquè s'informi de l'ordre del dia definitiu i participaran tots els/les membres de la Corporació.

     
Darrera actualització: 7.02.2022 | 17:30
Darrera actualització: 7.02.2022 | 17:30