Convocatòria Ple Sessió Extraordinària 27-07-2022

DECRET D’ALCALDIA.

Convocatòria ple presencial

 

Vista la competència de convocar els plens atorgada a l’alcalde d’acord a l’art.53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC:

PRIMER.-Convocar el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària, la qual tindrà lloc el proper dia 27 de juliol del 2022 a les 20.30 hores, de forma presencial.

L’ordre del dia és el que es relaciona a continuació:

 1. Ratificar conveni foment ocupació CC Anoia (exp 1129_2022).
 2. Aprovació Modificació Pressupostària  nº 14 _2022 (exp 1317_2022).
 3. Aprovació Modificació Pressupostària  nº 15_2022  (exp 1326_2022) .
 4. Modificació ordenança nº 24 Taxa servei escola bressol (exp 1343_2022).
 5. Rectificar aprovació Conveni P1-P2 amb el Departament d’ensenyament (CEIP Torrescassana) (exp 594_2022).
 6. Aprovació provisional modificació puntual normes subsidiàries Zones verdes Xaró (exp 192_2022).
 7. Aprovació Conveni parc agrari conca d’ Òdena (exp 1748_2021).
 8. Aprovació bases subvencions ajuts Llar Infants (exp 1055_2022).
 9. Aprovació bases ajusts estudis post obligatoris (exp 863_2022).
 10. Aprovació bases ajuts estudis superiors (CGS i universitaris ) (exp 1054_2022).
 11. Aprovació bases ajuts títol director/monitor de lleure (exp1274_2022).
 12. Aprovació moció PSC – Protocol onada de calor.
 13. Aprovació moció PSC – Moció no resolutiva per demanar que FGC no elimini els trens d’Igualada a Barcelona.

SEGON.-Notificar la present resolució als membres de la Corporació.

 

Darrera actualització: 22.07.2022 | 14:00