Convocatòries del ple

Consulteu les convocatòries del ple

DECRET D’ALCALDIA.
Convocatòria ple presencial

Vista la competència de convocar els plens atorgada a l’alcalde d’acord a l’art.53.1.c) del
Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya.

RESOLC:

PRIMER.-Convocar el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària la qual tindrà lloc el dia 26 d’ octubre del 2022 a les 20:00 hores, de forma presencial.

L’ordre del dia és el que es relaciona a continuació:
1. Aprovació modificació ordenançes fiscals 2023 (exp 1687_2022)
2. Aprovació Licitació neteja edificis públics (exp 466_2022)
3. Revocació acord CCEE C. Empuries (exp 1797_2022)
4. Ratificació Decret d’alcaldia expedient Sancionador GREU animals (exp1655_2022)
5. Aprovació conveni Anoia Turisme Consell Comarcal (exp 1630_2022)
SEGON.-Notificar la present resolució als membres de la Corporació.

La Torre de Claramunt, a data signatura digital.
Alcalde Secretària-Interventora

Darrera actualització: 21.10.2022 | 13:32
Darrera actualització: 21.10.2022 | 13:32