Urbanisme

NN SS Planejament Urbanístic del municipi de La Torre de Claramunt


NNSS vigents i aprovades per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en sessió 15-10-1986.

A continuació, es pot accedir al Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic del municipi de La Torre de Claramunt.(Text normatiu vigent de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de La Torre de Claramunt que es correspon a la traducció al català del text de la versió refosa aprovada per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en sessió 15 d'octubre de 1986 amb la introducció de totes les modificacions de planejament aprovades definitivament.)

També hi ha disponible l'enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya, que garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d'aquests, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics, d'acord amb les determinacions dels articles 17 i 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme

Podeu consultar més informació d'urbanísme a la plataforma de transparència de l'ajuntament. 

Accedir a més informació d'urbanisme

Darrera actualització: 30.11.2020 | 08:53
Darrera actualització: 30.11.2020 | 08:53