Retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes

Règim d'indemnitzacions i retribucions dels càrrecs electes de l'Ajuntament.

El Règim d'indemnitzacions i retribucions dels càrrecs electes de l'Ajuntament es va aprovar en Sessió de Ple de data 12 de juliol de 2023. 
Es va acordar:

1. Establir el règim d’indemnitzacions per assistència efectiva als òrgans col·legiats en el següent sentit amb efectes des del 18 de juny de 2023:
 Per assistència efectiva a les sessions de Ple: 200,00.-€ bruts.
 Per assistència efectiva a sessions de Junta de Govern i altres òrgans col·legiats creats per
l‘Ajuntament i per als quals hagin estat convocats amb veu i/o sense vot: 200,00.-€.
 Altres expressament aprovades (si n’hi ha): 200,.00.-€ bruts.
Serà necessari que cada regidor declari el percentatge de retenció que vol que li sigui aplicada.
En cas de silenci s’aplicarà el 2%. També dites indemnitzacions restaran condicionades a l’existència de crèdit pressupostari a la partida del pressupost d’aplicació corresponent.
L’acreditació de l’assistència dels regidors es farà mitjançant el seu reflex a l’acta corresponent que estendrà el secretari de cadascuna de les sessions de l’òrgan col·legiat i que, a la seva vegada, l’òrgan col·legiat estigui legalment constituït i la durada de la sessió sigui superior a 30 minuts o sigui de contingut substancial.

2. Establir el règim d’assignació mensual als Grups Municipals de la següent manera amb efectes del 1 de juliol de 2023:
a. Assignació fixa per cada grup municipal: 20,00.-€.
b. Assignació per cada membre del grup: 30,00.-€.

3. Aprovar les següents retribucions amb efectes del proper dia 17 de juny de 2023:
a. Sr. Jaume Riba Bayo: dedicació parcial del 87,5% (*) amb una retribució anual bruta de 40.656,01.-€ a pagar en 14 pagues mensuals.
(*) límit retributiu actualitzat segons art 75.1 LBRL 46.464,02.-€.
Aquestes retribucions seran incompatibles amb la percepció de qualsevol indemnització per assistència efectiva a qualsevol dels òrgans on hi actuï en representació municipal i serà vigent mentre duri el càrrec i funcions que actualment ostenten i dins de l’actual
legislatura. Dites retribucions hauran de ser actualitzades amb els imports corresponents cada any i d’acord amb allò que estableixin les respectives lleis generals de pressupostos de l’estat per a les retribucions dels empleats públics.