Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA.

Convocatòria de Ple
 

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC

Convocar per mitjà electrònic els membres del  Ple de la Corporació Municipal a la reunió telemàtica en Se ssió Ordinària  el proper dia 15 de juliol de 2020   a les 20.30 h. per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

Aprovació d'actes anteriors (10/06/2020)

  1. Despatx d’Alcaldia.
  2. Aprovació de les festes locals 2021.
  3. Aprovació de l’expedient de Declaració de crèdits no disponibles de diverses partides pressupostàries.

En el cas de no poder assistir podeu comunicar-ho a l’Ajuntament mitjançant trucada telefònica a la Secretaria de la Corporació, per correu electrònic  o personalment.

La Torre de Claramunt,   10 de juliol  de 2020

L’Alcalde                                

 

Darrera actualització: 13.07.2020 | 11:18
Darrera actualització: 13.07.2020 | 11:18