Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA.

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC

Convocar per mitjà electrònic els membres del  Ple de la Corporació Municipal a la reunió en Se ssió Extraordinària  el proper dia 31 de juliol  de 2019   a les 20.30 h. a la sala de Plens de l’Ajuntament, per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Aprovació Actes aanteriors (26/06/2019)
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Aprovació de Festes Locals de 2019.
  4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost MP 10/2019 suplement de crèdits.
  5. Proposta de Moció de l’Alcaldia  de defensa dels Drets Civils i Polítics .
  6. Proposta de moció del GM del PSC per sol·licitar un conveni per a la recollida d’animals domèstics amb una protectora d’animals i per a l’adequació d’un espai per a la seva recollida.
  7. Proposta de moció del GM d’ERC “declaració de municipi antifeixista”.
  8. Proposta de moció del GM d’ERC “aplicació efectiva de les colònies de gats”.

En el cas de no poder assistir podeu comunicar-ho a l’Ajuntament mitjançant trucada telefònica a la Secretaria de la Corporació, per correu electrònic  o personalment.

La Torre de Claramunt,  26 de juliol de 2019.

L’Alcalde                                    

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 07.08.2019 | 14:49
Darrera actualització: 07.08.2019 | 14:49