Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA .

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC.

Convocar al Ple de la Corporació Municipal a la reunió en Se ssió Extraordinària   el proper dia 15 de juny de 2019  a les 12:00 h . a la sala de Plens de l’Ajuntament, per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Constitució de la Corporació Local XI Legislatura
  2. Elecció de l'Alcalde/essa

La Torre de Claramunt,  12  de juny de 2019

 

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 13.06.2019 | 10:10
Darrera actualització: 13.06.2019 | 10:10