Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA.

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

RESOLC.

Convocar per mitjà electrònic els membres del  Ple de la Corporació Municipal a la reunió telemàtica en Se ssió Extraordinària  el proper dia 11 de novembre de 2020   a les 20.30 h. per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Aprovació d'actes anteriors (19/10/2020)

  2. Despatx d’Alcaldia.

  3. Aprovació del compta general de la corporació a data 31/12/2019.

  4. Aprovació del canvi de nom d’un tram del C/. Alt de la Serra pel nom de “ C/. De la República”.

  5. Aprovació de la renovació de dos convenis amb el Servei Català de Transit.

    En el cas de no poder assistir podeu comunicar-ho a l’Ajuntament mitjançant trucada telefònica a la Secretaria de la Corporació, per correu electrònic  o personalment.

    La Torre de Claramunt,   6 de novembre  de 2020

L’Alcalde .                                       

 

             

 

Darrera actualització: 09.11.2020 | 11:07
Darrera actualització: 09.11.2020 | 11:07