Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA.

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC

Convocar per mitjà electrònic els membres del  Ple de la Corporació Municipal a la reunió telemàtica en Se ssió Extrarodinària  el proper dia 20 de gener de 2021   a les 20.30 h. per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Aprovació d'actes anteriors (16/12/2020)
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Presa de possessió sr. Sergio Fernández Hernández pel grup mpal del PSC.
  4. Aprovació inicial exp. Modificació puntual NNSS “terrenys industrials al  N-E del casc urbà de La Torre”.
  5. Moció GM d’ERC  per demanar assessorament  dels serveis d’urbanisme, patrimoni arqueològic i peritatge de camins públics a la Diputació de Barcelona.
  6. Sorteig membres meses electorals eleccions al parlament de Catalunya 14/02/2021 (pendent de ratificar o aplaçar)

La Torre de Claramunt, 15 de gener de 2021

L’Alcalde

Consulteu les convocatòries del ple

Darrera actualització: 02.03.2021 | 10:40
Darrera actualització: 02.03.2021 | 10:40