Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA.

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC

Convocar per mitjà electrònic els membres del  Ple de la Corporació Municipal a la reunió telematica en Se ssió Ordinària  el proper dia 13 de maig   de 2020   a les 20.30 h. per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

 1. Aprovació d'actes anteriors (05/02/2020)
 2. Despatx d’Alcaldia.
 3. Aprovació de la Memòria de gestió i recaptació de l’ORGT 2019.
 4. Modificació de les bases d’Execució del pressupost 2020.
 5. Moció per demanar un baixador d’Alta velocitat a l’alt Penedès.
 6. Moció del GM del PSC per a la feminització del nomenclàtor municipal i la visibilització de les dones.
 7. Moción del GM del PSC para dejar de poner árido en el municipio de La Torre de Claramunt.
 8. 8 Moció del GM d’ERC per declarar La Torre de Claramunt, municipi feminista.
 9. Aprovació exp modificació pressupostària MP 03/2020 transferències de crèdit primeres mesures COVID-19.
 10. Aprovació del document tècnic revisat del Pla de Prevenció de Residus proposta per part dels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Anoia
 11. Mocions d’urgència.
 12. Precs i preguntes.

En el cas de no poder assistir podeu comunicar-ho a l’Ajuntament mitjançant trucada telefònica a la Secretaria de la Corporació, per correu electrònic  o personalment.

La Torre de Claramunt,   8 de maig   de 2020.

L’Alcalde                                  

Darrera actualització: 11.05.2020 | 11:01
Darrera actualització: 11.05.2020 | 11:01