Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

 

     

DECRET D’ALCALDIA.

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC

Convocar per mitjà electrònic els membres del  Ple de la Corporació Municipal a la reunió telemàtica en Se ssió Ordinària  el proper dia 16 de setembre de 2020   a les 20.30 h. per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Aprovació d'actes anteriors (15/07/2020)
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Aprovació exp. Modificació pressupostaria MP 05/2020.
  4. Aprovació de la moció de l’ACM i la FMC per la suficiència financera del ens locals de Catalunya.
  5. Mocions d’urgència
  6. Precs i preguntes.

La Torre de Claramunt,   11 de setembre de 2020

 

 

 

 

L’Alcalde .                                       

 

             

 

Darrera actualització: 14.09.2020 | 10:04
Darrera actualització: 14.09.2020 | 10:04