Convocatòries del ple

DECRET D’ALCALDIA.

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC

Convocar per mitjà electrònic els membres del  Ple de la Corporació Municipal a la reunió TELEMATICA en Se ssió Extraordinària  el proper dia 21 de juliol   de 2021   a les 20.30 h. per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Aprovació d'actes anteriors (16/06/2021)
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Aprovació de les Festes locals 2022.
  4. Aprovació de la delegació al Consell Comarcal de l’Anoia de  la gestió del servei de sanejament en alta de les aigües residuals urbanes.
  5. Moció del GM ERC per  un seguiment i controls efectius del compliment de les mocions aprovades pel Ple .
  6. Moció per instar a la Diputació de Barcelona per a la implementació d’un pla de cobertes fotovoltaiques a la demarcació de Barcelona

La Torre de Claramunt,  juliol de 2021                                      

 

Consulteu les convocatòries del ple

Darrera actualització: 20.07.2021 | 11:56
Darrera actualització: 20.07.2021 | 11:56