Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA.

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC

Convocar per mitjà electrònic els membres del  Ple de la Corporació Municipal a la reunió en Se ssió Extraordinària  el proper dia 5 de febrer   de 2020   a les 20.30 h. a la sala de Plens de l’Ajuntament, per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Aprovació d'actes anteriors (18/12/2019)
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Presa de possessió  del càrrec de regidor pel GM de Junts  del Sr. Manel Puig i Vidal.
  4. Aprovació de la minuta del conveni amb la Diputació de Barcelona per a l’encomana de la gestió informatitzada del Padró Municipal d’Habitants.
  5. Aprovació de l’actualització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals.
  6. Aprovació de les condicions de subcontractació de la gestió de les pistes de Padel per part del concessionari a l’associació de pàdel de La torre de Claramunt i modificació del règim tarifari.

En el cas de no poder assistir podeu comunicar-ho a l’Ajuntament mitjançant trucada telefònica a la Secretaria de la Corporació, per correu electrònic  o personalment.

La Torre de Claramunt, 30 de gener de 2020

L’Alcalde                  

 

 

Darrera actualització: 31.01.2020 | 10:10
Darrera actualització: 31.01.2020 | 10:10