Convocatòries del ple

Consulteu les convocatòries del ple

DECRET D’ALCALDIA.
Convocatòria ple presencial

Vista la competència de convocar els plens atorgada a l’alcalde d’acord a l’art.53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC:

PRIMER.-Convocar el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària , la qual tindrà lloc el proper dia 26 d’abril del 2023 a les 20.00 hores, de forma presencial a la Sala de Plens de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt.

L’ordre del dia és el que es relaciona a continuació:
1. Donar compte del Decret d’aprovació Pla Pressupostari 2024-2026 (Exp. 2023/510)
2. Donar compte del Decret de Liquidació 2022 (Exp. 2023/135)
3. Modificació pressupostària nº 10 de crèdit extraordinari (Exp. 823/2023)
4. Aprovació Conveni Consell Comarcal Benestar Social i Atenció a la Ciutadania (Exp.2023/612)
5. Modificació bases ajut material escolar alumnes educació infantil, primària i secundària (Exp. 2023/719)
6. Adhesió Associació Parc Agrari de la Conca d’Òdena (Exp. 2023/748)
7. Aprovació ordenança fiscal nº 38 preu públic Casal d’Estiu (Exp. 2023/138)
8. Aprovació modificació i rectificació material ordenança fiscal Nº 8 de la taxa de lloguer d’equipaments municipals (Exp. 2023/776)


SEGON.-Notificar la present resolució als membres de la Corporació.


En el cas de no poder assistir podeu comunicar-ho a l’Ajuntament mitjançant correu electrònic a la Secretaria de la Corporació.
La Torre de Claramunt, a data signatura digital.
L’ Alcalde.            Secretària-Interventora

Darrera actualització: 24.04.2023 | 14:37
Darrera actualització: 24.04.2023 | 14:37