Retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes

Règim d'indemnitzacions i retribucions dels càrrecs electes de l'Ajuntament.

El Règim d'indemnitzacions i retribucions dels càrrecs electes de l'Ajuntament es va aprovar en Sessió de Ple de data 26 de juny de 2019. 
Es va acordar:

1. Establir el règim d'indemnitzacions per assistència efectiva als òrgans col·legiats en el següent sentit amb efectes des del 15 de juny de 2019:

  • Per assistència efectiva a les sessions de Ple:  150,00.-€ bruts.
  • Per assistència efectiva a sessions de Junta de Govern i altres òrgans col·legiats creats per  l‘Ajuntament i per als quals hagin estat convocats amb veu i/o sense vot:  150.00.-€ .
  • Altres expressament  aprovades (si n'hi ha): 150.00.-€ bruts.

Serà necessari que cada regidor declari el percentatge de retenció que vol que li sigui aplicada. En cas de silenci s'aplicarà el 2%. També dites indemnitzacions restaran condicionades a l'existència de crèdit pressupostari a la partida del pressupost d'aplicació corresponent.  L'acreditació de l'assistència dels regidors es farà mitjançant el seu reflex a l'acta corresponent que estendrà el/la secretari/ària de la corporació de cadascuna de les sessions de l'òrgan col·legiat i que, a la seva vegada, l'òrgan col·legiat estigui legalment constituït i la durada de la sessió sigui superior a 30 minuts.

2. Establir el règim d'assignació mensual als Grups Municipals de la següent manera amb efectes a 1 de juliol de 2019: 

  • Assignació fixa per cada grup municipal: 20,00.-€.
  • Assignació per cada membre del grup: 30,00.-€.

3. Aprovar les següents retribucions amb efectes del proper dia 1 de juliol de 2019:

  • Sr. Jaume Riba Bayo: dedicació parcial del 87,5% amb una retribució anual bruta de 38.994,20€ (informació actualitzada per a l'any 2022) en 14 pagues mensuals.

Aquestes retribucions  seran incompatibles amb la percepció de qualsevol indemnització per assistència efectiva a qualsevol dels òrgans on hi actuï en representació municipal i serà vigent mentre duri el càrrec i funcions que actualment ostenten.