Convocatòria de Ple Sessió Extraordinària 21-04-2021 (telemàtic)

DECRET D’ALCALDIA.

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.
Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC.

Convocar per mitjà electrònic els membres del  Ple de la Corporació Municipal a la reunió telemàtica en Sessió Extraordinària  el proper dia 21 d’abril  de 2021   a les 20.30 h. per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Aprovació d’actes anteriors (17/03/2021)
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Aprovació inicial expedient modificació pressupostaria MP 05/2021 i 06/2021   suplements / generació de crèdits  i transferències de crèdits.
  4. Ratificació convenis amb AMPES CEIP Torrescassana i La Torre
  5. Ratificació conveni amb Associació bombers de Capellades.
  6. Aprovació de l’expedient  de licitació de les obres d’arranjament del camí de cal muntades, heliport pinedes i diversos carrers del municipi.
Darrera actualització: 16.04.2021 | 13:54