Ple de la corporació 21 d'abril 2021

Dilluns, 26 d'abril de 2021 a les 07:30

 

Dimecres 21 d'abril es va celebrar, el ple municipal en format telemàtic i amb emissió en directe pel canal de youtube de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt.

 

Van assistir Sr. Jaume Riba Bayo (Junts), Sr. Andreu Siñol  Quintana (Junts), Sra. Ana Madrid Jiménez (Junts), Sra. Mª Teresa Maruny Pomares (Junts),  Sr. Francesc Xavier Comes Ferrer (Junts), Sra. Carla Suárez Nieto (PSC-CP), Sr. Manuel Coca Rodríguez (PSC-CP), Sr, Sergio Fernández Hernánde (PSC-CP), Sr. Joaquim Morales Mestres (ERC-AM) i Sra. Mònica Tomás Tort (ERC-AM).

Es va seguir l'ordre del dia  aprovant per unanimtat  l'acta de ple anterior de data  17 de març  de 2021 amb algun matiç a proposta del Sra M. Tomàs  en la seva   intervenció a precs i preguntes.

En Despatx d’Alcaldia, l'alcalde  va informa de la previsió de realització dels casals d’estiu infantils tant al nucli de La Torre com del d’Espoia si hi es donen les condicions sanitàries i hi ha prou demanda  amb la idea que siguin el més semblants als de les edicions anteriors .

Comenta la prova aquest any de fer un casal d’estiu juvenil per a majors de 12 anys en relació al Pla Educatiu de l’Entorn  en funció de la demanda .

L’Alcalde avança que aquest any s’obrirà la piscina, però amb una reducció horaria i facilitant la realització d’activitats i cursets, així com l’ús dels usuaris dels casals.  També es preveu la reducció de les tarifes als empadronats.

Informa de la propera renovació d’alguns dels parcs infantils del municipi i de la implantació de zones de work-out al parc de la Coma i a Pinedes  per afavorir la pràctica esportiva a l’aire lliure.

Informa de la propera actuació de manteniment a la franja de protecció d'incendis de Pinedes en els seus trams oest i nord en col·laboració amb l’Ajuntament de Carme .

Comunica l’adjudicació del contracte d'instal·lació de 331 luminàries led a Pinedes per substituir les actuals.

Informa de l’atorgament per segon any consecutiu del segell  “info-participa” en matèria de transparència per part de la Universitat Autònoma de Barcelona amb un  82%, un dels més alts de la comarca.

En el punt num 3 de l'ordre del dia es passa a l' aprovació inicial expedient de modificació pressupostària MP 05/2021  i  MP 06/2021 i s'explica que es volen dur a terme, un seguit de despeses que s’ha considerat que son necessàries i, que  no es poden ajornar, en concret com són les obres d’asfaltat de carrers al nucli de Pinedes de l’Armengol, treballs de perxejat per restablir el ferm del carrer,  per un import de 58.000,00€,  les obres d’urbanització del Carrer de la República, per un import de 60.000,00€ i  un conveni amb l’Associació Mongat, per un import de 1.500,00€.

S'aprova per unanimitat amb els 11 vots a favor.

Seguint amb el punt número 5 i 6 de l'ordre del dia , pel què fa a l'aprovació dels diferetns convenis amb entitats,  s'aprova per unanimtat , l'acord de junta govern local de convenis amb les AMPES dels CEIP’s del municipi. A l' igual que també l'acord  del  conveni amb associació de Bombers de Capellades i queda aprovat per tota la corporació.

El punt número 6 referent a l' aprovació de l’expedient  de licitació de les obres d’arranjament del camí de cal muntades, heliport pinedes i diversos carrers del municipi, sorgeix el debat i desdel grup polític del PSC , posa en dubte la composició i nombre de membres de la Mesa de contractació dient que no compleix els requisits legals ja que caldria com a mínim  5 membres i en cap cas la persona que ha redactat la documentació tècnica pot estar com a membre de la mesa. Per aquest motiu votaran en contra.

El Sr. Secretari (A requeriment): Diu que als ens locals el nombre mínim es de 3 i que  la norma de contractació per als ens locals dona excepcions en els casos en que en la plantilla no hi hagi personal qualificat suficient en la plantilla.  També que el nombre màxim de membres electes en la mesa no pot ser superior al terç.  L’informat sens perjudici del que el GM del PSC pugui al·legar en concret que haurà de ser respost de forma expressa

Finalment en el moment de votar, es mantenen a favor tot el partit de Junts per La Torre amb 6 vots a favor, 3 en contra del grup polític PSC i 2 en contra del grup polític de ERC.

Quedant la proposta aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels vots de la corporació municipal.

L’Alcalde-President aixeca la sessió a les 21:45h

Darrera actualització: 26.04.2021 | 18:31