Sol.licitud d'exempció de pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica per vehicle històric o vehicle amb antigüitat mínima de 25 anys

Segons allò que estableix l'art. 5.1 de la vigent Ordenança Fiscal núm. 3 de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), els titulars de vehicles que hagin estat catalogats com a vehicles històrics o els titulars de vehicles que tinguin una antigüitat mínima de 25 anys, podran gaudir del benefici fiscal de concessió potestativa del 100% de l'import de l'IVTM

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El termini legal de resposta és de 6 mesos segons l'art. 104 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els titulars de vehicles declarats històrics o els tilulars de vehicles amb una antigüitat mínima de 25 anys.

Cal aportar:

  • 1.Fotocopia i original del permís de circulació del vehicle
  • 2. Fotocopia i original D.N.I
  • Pels vehicles històrics, 3. Certificació de la catalogació com a tal expedida per l`òrgan competent de la Generalitat
  • Pels vehicles amb una antigüitat mínima de 25 anys, 4. La fitxa tècnica del vehicle
  • 5.- En cas que ho demani una altra persona, ha de presentar una autorització del titular del vehicle degudament complimentada i fotocòpia del DNI de tots dos.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Caldrà entregar de manera presencial a les oficines de l’ajuntament la sol.licitud. Horari d’atenció al públic : De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i la tarda de dilluns de 17:00 a 20:00. Del 15 de juny al 15 de setembre, de 9:00 a 14:00 h.

Darrera actualització: 9.11.2021 | 10:26