Llicència de primera ocupació

Aquest tràmit permet obtenir la llicència de la primera ocupació o la utilització de les edificacions de nova construcció o bé aquelles que hagin estat objecte de modificació substancial o d'ampliació. La llicència de primera utilització acredita que l'obra s'ajusta al projecte tècnic aprovat i s'empara en la llicència d'obres concedida. 

Quin cost té:

Segons Ordenança fiscal núm.20, Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme. Caldrà acreditar l'ingrés de 90,00.-€ en concepte de taxa per la tramitació de les comprovacions dels comunicats de la 1ª ocup

Quan es dóna resposta:

S'ha de sol.licitar dins del mes següent a l'acabament de l'obra. El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
El silenci administratiu serà positiu, llevat els casos en els quals manquin informes preceptius i vinculants d’altres administracions o d’aquells en els què es transfereixin al sol·licitant facultats contràries al planejament i la legislació urbanística.
El termini resta interromput en els supòsits a què es refereix la legislació de procediment administratiu comú.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada (promotor/a, propietari/ària de la finca o llogater/a) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Certificat de final d’obra signat per la direcció facultativa í visat pel corresponent Col·legi Oficial on s’acrediti la data de finalització de l’obra i que aquesta s’ha realitzat d’acord amb el projecte sobre el que es va obtenir la llicència i la normativa vigent i que estan en condicions de ser utilitzades.
  3. Còpia de la Declaració d’alteració de béns immobles de naturalesa urbana (902N).
  4. Altra documentació que sigui requerida per la normativa reguladora en funció de l'obra realitzada, per exemple, Certificat de tramitació del Projecte de telecomunicacions.
  5. Foto de fosa sèptica (només, Pinedes de l'Armengol) i número de policia a la façana.
  6. Fotocopia escriptura de divisió horitzontal (en casos d'edificis plurifamiliars)

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines de l’ajuntament en horari d’atenció al públic : De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i la tarda de dilluns de 17:00 a 20:00. Del 15 de juny al 15 de setembre, de 9:00 a 14:00 h.

Darrera actualització: 09.11.2021 | 10:22