Inscripció en el Fitxer municipal d'Entitats

El tràmit permet inscriure's al Fitxer municipal d'Entitats de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt 
Aquest registre és l'instrument que facilita les relacions del consistori amb les entitats i associacions. 

La inscripció al fitxer eximeix als seus inscrits de l'obligació d'afegir els documents que figurin en aquest registre a la sol.licitud de subvencions a l'Ajuntament de La Torre de Claramunt, sempre que aquests documents estiguin actualitzats.

Per tal d'acollir-se a les subvencions que atorgui l'Ajuntament és condició imprescindible figurar inscrit al Fitxer municipal d'Entitats.
 

Cal tenir en compte: 
- Els documents hauran d'estar vigents en el moment de la inscripció en el fitxer
- Els documents han d'estar certificats amb la signatura de la secretaria i la presidència o del representant legal, degudament identificats amb nom i cognoms.
- Els documents a presentar han de ser originals o bé còpia compulsada
- Les entitats estan obligades a informar a l'Ajuntament de qualsevol alteració o modificació que afecti als documents presentats en el moment que es produeixin i a aportar un nou exemplar actualitzat. 

COM ES FA EL TRÀMIT?
Aneu a l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament i presenteu la sol.licitud degudament emplenada i signada. Adjunteu la documentació necessària amb les dades següents:

 • Nom de l'entitat.
 • Número de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat.
 • Domicili postal, telèfon, fax i adreça de correu electrònic, si en disposa
 • Nom i dades de contacte del representant legal.
 • Sector temàtic i territorial en el qual desitgi ser inscrita.

Cal tenir en compte que la documentació a presentar ha de ser original o bé còpia compulsada. La compulsa de la documentació es pot realitzar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, sense cap cost.
L'Ajuntament classificarà l'entitat o el grup en una de les tipolofies del Fitxer i ho notificarà a l'interessat per tal que al.legui allò que consideri convenient. Si en un termini de quinze dies des de la notificació, no ha presentat cap tipus d'al.legació s'entendrà acceptada la classificació realitzada. Si al moment de fer aquesta classificació es detetés que manca algun requisit essencial per a la inscripció es comunicarà a la persona interessada per tal que en un termini de 15 dies pugui esmenar el defecte, donant-se per desistit en el supòsit que no ho faci en aquest termini. 

Posteriorment rebreu la confirmació de la inscripció

 

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Termini màxim de 90 dies. Silenci positiu.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les entitats i associacions sense ànim de lucre que el seu objectiu estatutari sigui fomentar els interessos generals del municipi.
Les persones físiques domiciliades al municipi que realitzin activitats d'interès municipal.
Les entitats i associacions sense finalitat de lucre de fora del municipi que portin a terme la seva activitat d'interès municipal al terme municipal o a algun centre o institució de fora del municipi que sigui declarada com a interès municipal pel fet que hi participin un nombre significatiu de veïns del municipi.

Cal aportar:

 • En el cas d'associacions:

  -Targeta d'identificació fiscal de l'entitat (document original o bé còpia comulsada)
  - Acta de constitució o fundacional i estatuts vigents, en els quals consti la inscripció en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o qualsevol altre registre públic d'anàleg significat
  - Certificat de composició actualitzada dels òrgans directius de l'entitat
  - Certificat del nombre de sòcies i socis en el moment de la inscripció
  - Certificat d'acord de l'òrgan directiu on s'ordeni la presentació de la sol.licitud d'inscripció de l'entitat en el fitxer i es delegui en un representant legal per realitzar el tràmit
  - declaració responsable d'aquest representant conforme els documents presentats són vigents

 • En el cas de grups estables:

  - Fotocòpia compulsada del DNI del representant del grup.
  - Manifestació de voluntat signada per totes les persones constituents on es declari quina és la finalitat principal de la seva agrupació, els objectius i on consti el número d'integrants,

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 09.11.2021 | 10:19