Sol.licitud/Renovació de llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:                                                                                                                                                                                                               
a) Aquells que pertanyin a alguna de les races següents i els seus encreuaments:AKITA INU, BULLMASTIFF, DÒBERMAN, DOG ARGENTÍ, DOG DE BORDEUS, FILA BRASILEIRO, MASTÍ NAPOLITÀ, PIT BULL TERRIER, GOS DE PRESA CANARI, ROTTWEILER, STAFFORDSHIRE BULL TERRIER, TERRIER STAFFORDSHIRE AMERICÀ i TOSA JAPONÈS
b) Aquells que hagin estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.                                                                                                                                                                                                         
c) Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l'annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març.
d) Aquells que hagin tingut episodis d'agressions a persones o altres gossos.El tràmit està regulat pel Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals considerats potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

La llicència s'ha de renovar cada 5 anys.                                                                                                                                                                                                                                           

Quin cost té:

30,00€ segons Ordenança fiscal núm 16 per expedició de documents administratius

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.
Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els propietaris d'animals potencialment perillosos.
Cal complir amb els següents requisits:
- Ser major d'edat.
- No haver estat condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
- No haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals, clausura de l’establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. En el cas que el sol·licitant hagués estat objecte d’una sanció administrativa de suspensió temporal de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament, haurà de presentar una declaració d’haver complert totalment aquesta sanció.
- Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
- Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a la prevista per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
- Haver censat el gos al Registre Censal d’animals de companyia de l’Ajuntament.
- Haver identificat l'animal mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784.

Cal aportar:

 • Documentació a aportar:

  - Dades identificatives de la persona interessada (física -DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  - Declaració del sol·licitant de la llicència de no haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals, clausura de l’establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. En el cas que el sol·licitant hagués estat objecte d’una sanció administrativa de suspensió temporal de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament, haurà de presentar una declaració d’haver complert totalment aquesta sanció.
  - Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (indicant el núm. de xip del gos)per danys a tercers i rebut acreditatiu del seu pagament (cobertura de l'assegurança no inferior a 150.253€).
  - Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per la tinença d'animals potencialment perillosos (emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, després de comprovar que es reuneixen els requisits de capacitat física i aptitud psicològica)
  - Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip a través de fotocòpia de la inscripció en el registre d'animals domèstics o fotocòpia de la cartilla sanitària on apareixen les dades de l'animal i el codi d'identificació.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines de l’ajuntament en horari d’atenció al públic : De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i la tarda de dilluns de 17:00 a 20:00. Del 15 de juny al 15 de setembre, de 9:00 a 14:00 h.

Darrera actualització: 09.11.2021 | 10:27