Millores al nucli de La Serra

Divendres, 28 d'octubre de 2022 a les 00:00

El passat 13 d’octubre es van iniciar les obres d’infraestructura del C/República al nucli de la Serra, que consisteixen en dotar de la infraestructura urbanística necessària segons normativa als solars situats en la banda sud de dit carrer.

Les obres preveuen l’eixamplament del vial en 9 metres d’amplada, la formació del paviment amb formigó, la instal·lació d’enllumenat públic, xarxa d'aigua i electre Baixa tensió i formació de clavegueram.  Amb aquestes obres, dites parcel·les  adquiriran la condició de solar, que les fa aptes per a la seva edificació.

El finançament de les obres ve determinat per la imposició de Contribucions Especials als propietaris de dites parcel·les, els quals aportaran el 80% del cost final de les obres; i l’Ajuntament aporta el 20% restant. El cost inicial previst (provisional) és d'uns 59.000€ que s’haurà de concretar al final de les obres amb la seva respectiva liquidació econòmica.

Paral·lelament, l’Ajuntament està executant les obres de reparació del paviment d’un tram del C/Camí de Can Paixano i adequació de la seva claveguera per tal de poder assumir les aigües residuals provinents del C/Republica.

L’Ajuntament ha reparat també la pared lateral del  petit parc sud de la Serra (entre el C/Vell de la Serra i el C/República) , així com s’ha executat un paviment i instal·lació de mobiliari infantil i millora de l’enllumenat.

En la passada Junta de Govern Local de data 24/10/2022 s’ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització de la zona verda nord de La Serra, primera Fase, que preveu  :

  • Dotar d’espai per a una vorera al Carrer Camí de la Serra
  • Donar espai per a una futura plaça polivalent i zona de jocs infantils al sota del C/La Serra
  • Donat espai per a una zona d’estacionament de vehicles i així afavorir la millora de la mobilitat.
  • Condicionar la resta de zona verda de manera que es faciliti el seu manteniment
  • Recollida d’aigües superficials de la nova plaça i carrer La Serra
  • Enllumenat públic del C/Pas Nou.
  • Consolidació d’acabats d’urbanització perimetrals
  • Jardineria i reg perimetrals de la plaça i zona d’aparcament.  Sols arbrat i bardissa límit d’escullera
  • Senyalització per ordenació del trànsit
  • Arranjament bàsic de l’espai destinat a futura plaça i zona de jocs infantils.

Per a una futura segona fase es deixa l'enllumenat de la plaça, l' arranjament de la plaça polivalent, l'implantació de jocs infantils amb la possibilitat de trasllat i ampliació dels actuals al parc petit i l'enjardinament dels espais verds no inclosos a la fase I.

Darrera actualització: 20.12.2022 | 12:23