ELECCIONS MUNICIPALS 2023

Dimarts, 4 d'abril de 2023 a les 00:00

Principals dates i informació d'interès, a continuació:

Eleccions

 • Data de les eleccions: 28 de maig, de les 9:00 a les 20:00 hores. Es pot consultar la publicació de convocatòria de les eleccions a https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-8458
 • Sorteig de la composició de les meses electorals: del 29 d’abril al 3 de maig. A La Torre de Claramunt, els membres de les meses seran seleccionats per sorteig en sessió de Ple convocada pel 03/05/23. 
  El President i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones de la llista d'electors de la Mesa corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels seixanta-cinc anys podran manifestar la seva renúncia. 
  El President haurà de tenir el títol de Batxillerat o el de Formació Professional de segon grau, o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.
  Durant els tres dies següents a la realització del sorteig, l'Ajuntament notificarà les designacions i entregarà el Manual de Membres de Mesa electoral. 
  Les persones designades Membres de Mesa Electoral disposaran de set dies, des de la notificació, per formular al.legacions davant la Junta Electoral de Zona (Igualada) que disposarà de cinc dies per resoldre-les. Els electors podran presentar les seves excuses mitjançant els impressos normalitzats o utilitzant l'aplicació informàtica dissenyada pel Ministeri de l'Interior. 
 • Publicació relació definitiva de Seccions, Locals i Meses: 18 a 27 de maig. Aquesta publicació es podrà consultar des de l'e-tauler de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt i al BOP.

Cens electoral

El Cens Electoral vigent serà el tancat el dia primer del segon mes anterior a la convocatòria,per tant,el cens vigent per a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 és el tancat l'1 de febrer de 2023, que recull els moviments comunicats pels ajuntaments, consolats i registres civils esdevinguts fins al 30 de gener de 2023.

 • Inici de l’exposició pública del cens electoral: 10 d'abril. Les llistes del cens electoral es podran consultar a les oficines de l'Ajuntament i a la seu electrònica de l'INE https://sede.ine.gob.es/CensoElectoral/pages/frmSessionTimeout.xhtml entre el 10 al 17 d'abril de 2023, ambdós inclosos.En aquest període es podran formular les reclamacions (omissions o errades). Les reclamacions podran presentar-se directament a les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral o a través de l'Ajuntament o dels consulats qui les remetrà immediatament a l'INE. Les reclamacions seran resoltes per la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral  en un termini de tres dies a comptar des de la recepció.
 • Exposició pública de les rectificacions conseqüència de les reclamacions presentades al Cens Electoral : 21 d'abril. A La Torre de Claramunt no s'ha presentat cap reclamació al Cens electoral, per tant, no s'ha publicat la llista de les rectificacions.

A continuació, Relació per ordre alfabètic dels municipis de la província de Barcelona agrupats per partits judicials, amb la xifra de població oficialment aprovada pel Govern i el nombre de regidors que corresponen a cada municipi: https://bop.diba.cat/anunci/3402634/relacio-dels-municipis-de-la-provincia-de-barcelona-agrupats-per-partits-judicials-amb-la-xifra-de-poblacio-aprovada-pel-govern-i-el-nombre-de-regidors-que-corresponen-delegacio-del-govern-a-catalunya de la qual, a La Torre de Claramunt, el nombre de regidors és 11.

Candidatures

 

Campanya electoral

 • Durada: del 12 al 26 de maig
 • 27 de maig: Jornada de reflexió. 

Votacions

Post-eleccions

 • Ple de constitució dels nous ajuntaments i elecció d'alcaldes o alcaldessa: 17 de juny
Darrera actualització: 02.05.2023 | 17:28