La Comissió Especial de Comptes

És una Comissió Informativa obligatòria, de caràcter especial. Té per objecte examinar i informar el compte general de l'Ajuntament tancat a 31 de desembre de cada any als efectes que sigui exposat al públic i després del tràmit d'informació pública sigui aprovat per part del Ple de la Corporació.

La seva naturalesa es descriu al Títol IX del Reglament d'Organització Municipal (ROM). 

Composició:  

El Sr. ANDREU SIÑOL QUINTANA (titular) , i la Sra. ANA MADRID JIMENEZ (substituta )com a representant proposat pel Grup Municipal de JxLT.
La Sra. CARLA SUÁREZ NIETO (titular) i el Sr. SERGIO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (substitut) com a representants del Grup Municipal del PSC-CP. 
El Sr. JOAQUIM MORALES MESTRES (titular) i el Sr. JUAN JOSÉ CASTAÑO GARCÍA  (substitut) com a representant del grup municipal d'ERC-AM;

Tots ells membres de l'esmentada Comissió de l'Ajuntament, la qual serà presidida per l'Alcalde o el seu substitut i on el vot de cada representant serà ponderat en funció del número de regidors de cada grup polític al ple de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 07.02.2022 | 17:37
Darrera actualització: 07.02.2022 | 17:37