Informació de la junta de govern

La Junta de Govern

La Junta de Govern Local és un òrgan col.legiat potestatiu del govern municipal mentre el municipi no superi els 5.000 habitants de dret. Sota la presidència de l'alcalde/ssa, està integrada per un nombre de regidors/es no superi el terç del nombre legal dels membres corporatius. 
Les sessions no són públiques.

El Ple, a la sessió constitutiva, entre d'altres acords, ha d'establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern.

Corresponen a la Junta les atribucions definides al Títol VIII del Reglament d'Organització Municipal (ROM).

Competències que correspondrà a la Junta de Govern Local:
a) L'assistència a l'alcalde/ssa en l'exercici de les seves atribucions.
b) L'exercici de les atribucions que l'alcalde/ssa li delegui expressament, d'acord amb el que disposa els Reglament Orgànic Municipal
c) L'exercici de les atribucions que el Ple li delegui, mitjançant acord adoptat per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
d) L'exercici d'aquelles altres atribucions que expressament li atribueixin les lleis.

Les sessions de la Junta de Govern Local podran ser decisòries o deliberants.

Per exercir competències resolutòries, la Junta de Govern Local tindrà sessions ordinàries amb la periodicitat determinada pel Ple de la Corporació, sent obligatori un mínim de dos comissions als mes, i sessions extraordinàries quan l'alcalde/ssa ho decideixi.

Composició: 
President : Alcalde de la Corporació,sr. Jaume Riba i  Bayo (Junts per la Torre)
3 vocals (amb veu i vot): 1er tinent d'alcalde Sr.Andreu Siñol Quintana (Junts per la Torre), 2ona tinent d'alcalde Sra.Ana Madrid Jimenez (Junts per la Torre) i 3er tinent alcalde F.Xavier Comes Ferrer (Junts per la Torre)
i 2 regidors (amb veu i sense vot) Mª Teresa Maruny Pomares (Junts per la Torre) i Manel Puig Vidal (Junts per la Torre)
El sr.Alcalde pot convocar als altres regidors.

Calendari de treball: La Junta de Govern Local farà les seves sessions ordinàries un mínim de dues al mes, els dilluns a les 20:00 h en horari d'hivern i 20:30 en horari d'estiu. En tot cas com a mínim cada 15 dies.

 

Darrera actualització: 07.02.2022 | 17:34
Darrera actualització: 07.02.2022 | 17:34