Informació de la junta de govern

La Junta de Govern


La Junta de Govern Local és un òrgan col.legiat potestatiu del govern municipal mentre el municipi no superi els 5.000 habitants de dret. Sota la presidència de l'alcalde/ssa, està integrada per un nombre de regidors/es no superi el terç del nombre legal dels membres corporatius. 
Les sessions no són públiques.

El Ple, a la sessió constitutiva, entre d'altres acords, ha d'establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern.

Corresponen a la Junta les atribucions definides a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Competències que correspondrà a la Junta de Govern Local:
a) L'assistència a l'alcalde/ssa en l'exercici de les seves atribucions.
b) L'exercici de les atribucions que l'alcalde/ssa li delegui expressament, d'acord amb el que disposa els Reglament Orgànic Municipal
c) L'exercici de les atribucions que el Ple li delegui, mitjançant acord adoptat per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
d) L'exercici d'aquelles altres atribucions que expressament li atribueixin les lleis.

Mitjançant Decret de l'Alcalde núm. 2023/15 de data 05/07/2023, s'ha resolt delegar en la Junta de Govern Local les atribucions de l'Alcaldia que es relacionen: 
a) La disposició de despeses en aquells assumptes en que sigui competent per a la contractació, de conformitat amb les Bases d'execució del pressupost.
b) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació i estiguin previstos en el Pressupost.
c) L'adquisició de béns i drets per una quantia de valor igual o superior a 40.000,00.- €, sense que puguin superar el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en cap cas, els 3.005.042'46 €, així com la alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats, en els supòsits següents: La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost. La de béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no estigui prevista en el pressupost.
d) L'aprovació dels instruments de planejament derivat de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
e) L'aprovació de convenis relatius a assumptes que siguin de competència de l'Alcaldia.
f) La concessió i acceptació de subvencions, ajuts i béns de competència d'aquesta Alcaldia amb import superior de la convocatòria als 20.000,00.-€.
g) L'aprovació i concessió de llicències urbanístiques i de us del domini públic, és a dir, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres, llevat de, les que tot seguit es relacionen, que es mantenen en l’àmbit competencial de l’Alcaldia:
- Les obres menors subjectes a llicència i/o al règim de comunicació.
- Les llicències de parcel·lació o segregació.
- Les llicències d'obres sol·licitades per les companyies de serveis
- Les llicències de gual
- Les activitats subjectes al règim de comunicació o canvis no substancials de les activitats.
- Els canvis de nom de les activitats, I
- Les ocupacions de via pública amb bastides, grues i sitges.

Les sessions de la Junta de Govern Local podran ser decisòries o deliberants.

Per exercir competències resolutòries, la Junta de Govern Local tindrà sessions ordinàries amb la periodicitat determinada pel Ple de la Corporació, sent obligatori un mínim de dos comissions als mes, i sessions extraordinàries quan l'alcalde/ssa ho decideixi.

Composició: 
President : Alcalde de la Corporació,sr. Jaume Riba i  Bayo.
3 vocals (amb veu i vot): 1er Tinent d'Alcalde Sr.Andreu Siñol Quintana, 2ona Tinent d'Alcalde Ana Madrid Jiménez i 3er Tinent d'Alcalde Joaquim Morales Mestres, 
i 2 regidores (amb veu i sense vot): Francesc Xavier Comes Ferrer i Mª Teresa Maruny Pomares. 
Puntualment, l'Alcalde podrà  convocar a d'altres membres de la corporació o personal tècnic o associatiu quan ho cregui oportú (amb veu i sense vot).

 

 

Darrera actualització: 19.02.2024 | 11:06
Darrera actualització: 19.02.2024 | 11:06