Convocatòria de Ple Sessió ordinària 15-09-2021 (telemàtic)

DECRET D’ALCALDIA.

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.
Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC.

Convocar per mitjà electrònic els membres del  Ple de la Corporació Municipal a la reunió telemàtica en Sessió Extraordinària  el proper dia 15 de setembre de 2021   a les 20.30 h. per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Aprovació d’actes anteriors (21/07/2021)
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Aprovació de la Compta General  a data 31/12/2020.
  4. Aprovació del conveni de Delegació al Consell Comarcal de l’Anoia de les competències municipals en matèria de gestió de sanejament de les Aigües Residuals urbanes en Alta.
  5. Moció del GM ERC per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat.
  6. Moció del GM ERC per a promoure l'acollida i l'asil de persones refugiades de l'Afganistan i per a la defensa dels drets humans.
  7. Mocions d’urgència.
  8. Precs i Preguntes.
Darrera actualització: 13.09.2021 | 13:25