Convocatòria de Ple Sessió Extraordinària 20-10-2021 (presencial)

DECRET D’ALCALDIA.

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC

Convocar per mitjà electrònic els membres del  Ple de la Corporació Municipal a la reunió PRESENCIAL en Sessió Extrordinària el proper dia 20 d’octubre de 2021 a les 20.30 h. per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Aprovació d'actes anteriors (15/09/2021)
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Donar compta de la dimissió de la Sra. M.T.T (GM   d’ERC).
  4. Aprovació inicial text refós i modificacions de les ordenances fiscals 2022 i  ss.
  5. Aprovació inicial dels expedients de modificació pressupostària MP 14/21 i 15/21.
  6. Aprovació inicial del text refós/actualitzat de l’ordenança municipal de prestacions socials.
  7. Moció del GM d’ERC per a mesurar el grau de satisfacció de la ciutadania respecte l’administració publica municipal.
  8. Moció del GM d’ERC per que es duguin a terme les propostes de les mocions aprovades en Ple.

En el cas de no poder assistir podeu comunicar-ho a l’Ajuntament mitjançant trucada telefònica a la Secretaria de la Corporació, per correu electrònic  o personalment.

La Torre de Claramunt,  octubre de 2021.

L’Alcalde                         

 

Darrera actualització: 15.10.2021 | 14:16