Joaquim Morales Mestres - 3er Tinent d'Alcalde (RE)

3er Tinent d'Alcalde i  Regidor d'Educació i Medi Natural (protecció patrimoni natural, benestar animal)
Data nomenament: 17/06/2023
​Legislatura XII: 2023-27

Partit polític: RE

Dades biogràfiques: Barcelona, 1958. Resideix a La Torre de Claramunt des de 1996.

Formació: Diplomat en Magisteri en l'especialitat de Ciències Socials amb màster en Geografia i Història. Ha treballat de mestre de primària durant 37 anys, actualment, jublilat.

Trajectòria política:
La legislatura XI va ser la primera com a Regidor de RE.
Durant la legislatura  X va ser regidor d' ERC-AM  fins el 12/12/2022 quan va passar a ser regidor adscrit.
Va ser regidor en aquest municipi per Iniciativa Catalunya-Verds del 2003 al 2005 i del 2007 al 2010.
És membre de la Junta de Govern Local i de la Comissió Especial de Comptes.
És el representant de l'Ajuntament als Consells Escolars de l'escola La Torre, l'escola Torrescasana i Llar d'infants La Torre.
És el representant de l’Ajuntament per la Comissió de Garanties d’Admissió de La Torre 2024-2025 dels Serveis Terrirorials al  Penedès.

 

Retribució: 0€
Per assistència efectiva a les sessions de Ple:  200,00.-€ bruts.
Per assistència efectiva a les sessions de Junta de Govern i altres òrgans col.legiats creats per l'Ajuntament i per als quals hagi estat convocat amb veu i/o sense vot: 200,00.-€ bruts.
Altres expressament  aprovades (si n'hi ha): 200,00.-€ bruts. 

Adreça electrònica: moralesmj@latorredeclaramunt.cat
Darrera actualització: 23.04.2024 | 13:45