Canvi de domicili dins el mateix municipi

Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:


La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.


Qui pot sol·licitar-ho:


Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'un habitant del municipi.


Cal aportar:

 • Documentació necessària

  Documents identificatius de la/les persona/es que sol.licita/en el canvi de domicili (original o fotocòpia):
  -Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  -Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
  -Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.
  -Menors d'edat casats: a més, llibre de família.

  Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:
  -Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d'habitabilitat, rebut de l'IBI. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal.

  -Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full.

  -Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la direcció


Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines de l’ajuntament en horari d’atenció al públic : De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i la tarda de dilluns de 17:00 a 20:00. Del 15 de juny al 15 de setembre, de 9:00 a 14:00 h. És imprescidible presentar la sol.licitud de manera presencial amb els documents necessaris.

Darrera actualització: 8.11.2021 | 18:50