El govern municipal

 • Junta de Portaveus

  La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal i de creació potestativa per part de l’Alcaldia, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’alcalde/essa o regidor en qui delegui i els/les portaveus de cada un dels grups polítics periodicitat mínima de sessions trimestral, podent l’Alcalde convocar-ne més si així ho estima.municipals.
  Està integrada pels següents membres amb veu i vot ponderat:
  - president: l’Alcalde o regidor en qui ell delegui.
  - vocal 1: portaveu del GM de JxCat
  - vocal 2: portaveu del GM del PSC
  - vocal 3: portaveu del GM de ERC.
  Tanmateix, podran assistir a dites sessions els regidors amb delegació de l’Alcaldia que es consideri amb veu i sense vot.

Darrera actualització: 10.02.2020 | 20:41