Millora de revolts a la carretera BV-2135 entre Capellades i La Torre de Claramunt

Dilluns, 3 de juny de 2019 a les 00:00

Projecte Constructiu: “Millora de revolts a la carretera BV-2135, afectant els termes municipals de Capellades i La Torre de Claramunt

Situació prèvia: La BV-2135 en l’àmbit de projecte presenta les següents característiques:
- Calçada de 5,5 m aprox, amb dos carrils separats per línia blanca horitzontal , voral < 20cm, trams de cuneta transitable TTR10, i algunes bermes.
- Trams rectilinis llargs seguits de revolts enllaçats i amb poca visibilitat degut a desmunts o arbres.
- Darrer tram amb fort pendent seguit de revolt de 90º encarat a talús de roca i un radi petit d’entrada al pont del Torrent de Manou.
Objectius de l’actuació:
L’objecte del present projecte és la millora dels revolts de la BV-2135 i així millorar les condicions de seguretat viària, augmentar la fluïdesa del trànsit i la visibilitat, afegir sobreamples als revolts, millorar la senyalització vertical i horitzontal i millora del drenatge
Les actuacions es concentren en 3 trams: 
Tram 1: Millora de la doble corba esquerra-dreta modificant traçat i drenatge.
Tram 2: Berma d'aclarida a l’interior de corba i cuneta transitable formigonada.
Tram 3: Nou traçat en variant direcció al talús existent amb corba de transició i radi més gran per millorar l’entrada al pont existent.
- Adequació de la senyalització vertical, horitzontal i col·locació de barreres als trams
- Adequació i millora del drenatge existent.
- Mesures correctores: hidrosembra.
Pressupost de licitació: 486.455,24 € IVA inclòs.
Termini: 5 mesos
Director del projecte: Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures

Darrera actualització: 03.06.2019 | 19:36