Calendari fiscal per a l'exercici 2022

Dijous, 13 de de gener de 2022 a les 12:00

L'Ajuntament de La Torre de Claramunt va aprovar recentment el Calendari Fiscal per a l'exercici 2022.
El calendari fiscal és el conjunt de dates de l'any en què venç el compliment de les obligacions tributàries del contribuent, tant periòdiques com no periòdiques

Al nostre municipi, la major part de la gestió i recaptació dels impostos i/o taxes ha estat delegada a la Diputació de Barcelona a través de l'ORGT (Organisme de Recaptació i Gestió Tributària).

A documents, es pot consultar el Calendari Fiscal aprovat i publicat 

Pels impostos i/o taxes delegats a l'ORGT

Els llocs i mitjans de pagament són:

 • Seu electrònica de l’ORGT, accedint per internet mitjançant ordinador o dispositiu mòbil a l’adreça http://orgt.diba.cat
  Mitjans admesos: Domiciliació bancària, banca electrònica, targeta de crèdit o dèbit
 • Presencialment a les oficines de les entitats financeres que figuren en el document de pagament
  Mitjans admesos : Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
 • Centre d’Atenció Telefònica de l’ORGT
  Mitjans admesos: Domiciliació bancaria, targeta de crèdit o dèbit. Dies i hores d’ingrés: A la seu electrònica o als caixers automàtics de les entitats financeres que prestin el servei de caixa, a qualsevol dia i hora. Al Centre d’Atenció Telefònica de l’ORGT dins de l’horari d’atenció telefònica.
  El pagament amb targeta de crèdit o dèbit nomes es podrà utilitzar quan l’import del deute no superi els sis mil euros.
 • Es pot pagar per domiciliació bancària mitjançant el web a http://orgt.cat/domiciliacions.
  Per als rebuts domiciliats la data del càrrec en el compte bancari serà la que figura a la columna denominada "Càrrec domiciliació". Els contribuents podran consultar a la seu electrònica de l’ORGT la relació de rebuts carregats al seu compte bancari, veure el detall del deute i obtenir-ne el justificant de pagament.
   

Pels impostos i/o taxes NO delegats a l'ORGT, és a dir, els gestionats i recaptats per l'Ajuntamenti i de caràcter periòdic, l'Ajuntament gestiona i recapta:

Taxa per l'ocupació de terrenys d´ús públic amb mercaderies, materials de construccció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal.lacions anàlogues
Taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (guals)
Taxa per a l'ocupació de terrenys d´ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
i Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de catràcter local. 

Darrera actualització: 17.01.2022 | 11:32