Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA .

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC.

Convocar al Ple de la Corporació Municipal a la reunió en Se ssió Ordinària   el proper dia 13 de març  de 2019  a les 20.30 h . a la sala de Plens de l’Ajuntament, per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Aprovació d'actes anteriors: 30/01/2019

  2. Despatx d’Alcaldia.

  3. Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic de l’empresa ISMA 2000 SL.

  4. Aprovació provisional de l’expedient de modificació puntual de les NNSS a l’àmbit de la SE de La Garça .

  5. Moció del GM del PSC per garantir el servei de pediatria al Centres d’Atenció Primària.

  6. Moció del GM del PSC per a la revisió de la normativa autonòmica del servei de transport escolar a alumnes d’educació obligatòria.

  7. Moció del GM del PSC per sol·licitar local electoral a Pinedes de l’Armengol.

  8. Adjudicació del contracte de subministre d’un vehicle escombradora.

  9. Mocions d’Urgència.

  10. Precs i Preguntes.

La Torre de Claramunt,  8 de març de 2019.

Darrera actualització: 11.03.2019 | 10:01
Darrera actualització: 11.03.2019 | 10:01