Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA . Nº ...../2018 Convocatòria de Ple

 

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC.

Convocar al Ple de la Corporació Municipal a la reunió en Se ssió Extraordinària   el proper dia 29 d’octubre  de 2018  a les 20.30 h . a la sala de Plens de l’Ajuntament, per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Aprovació d'actes anteriors: 19/09/2018
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació, creació i/o supressió d’ordenances fiscals.
  4. Aprovació de la delegació al Consell comarcal de l’anoia de la potestat sancionadora en matèria de residus i del seu conveni regulador.
  5. Elecció Jutge de Pau titular i Substitut.
  6. Aprovació expedient licitació del servei transport escolar no obligatori del migdia del CEIP Torrescassana.

La Torre de Claramunt,  24 d’octubre  de 2018.

 

Darrera actualització: 25.10.2018 | 13:32
Darrera actualització: 25.10.2018 | 13:32