Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA . Nº 186/2017

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC

Convocar al Ple de la Corporació Municipal a la reunió en Se ssió Extraordinària el proper dia 26 de juliol  de 2017  a les 20.30 h . a la sala de Plens de l’Ajuntament, per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Aprovació d’actes anteriors (21/06/2017).
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Adjudicació del contracte d’obres  d’una caldera de Biomassa al CEIP Torrescassana.
  4. Aprovació inicial expedient modificació pressupostària MP 07/2017 Transf. De crèdits.
  5. Donar compta Aprovació provisional expedient modificació puntual de les normes subsidiàries “sòl industrial Munich a La Serra”.
  6. Aprovació del compta general de l’Ajuntament a data 31/12/2016.

  La Torre de Claramunt,  21 de juliol  de 2017

L’Alcalde .                                        Davant meu,

                                                           El secretari.

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 21.07.2017 | 13:21
Darrera actualització: 21.07.2017 | 13:21