Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA . Nº 68/2018

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC

Convocar al Ple de la Corporació Municipal a la reunió en Se ssió Ordinària   el proper dia 19 de març  de 2018  a les 20.30 h . a la sala de Plens de l’Ajuntament, per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Aprovació d’actes anteriors:  21/02/2018.
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Aprovació de la liquidació econòmica i recepció de les obres de la caldera de biomassa del CEIP Torrescassana.
  4. Aprovació  Certificacions obres /factures.
  5. Aprovació d’una moció del GM d’ERC per a la llibertat dels presos politics.
  6. Donar compta de l’ampliació del contracte del servei de neteja de dependencies municipals.
  7. Aprovació de mocions d’urgència si s’escau
  8. Precs i preguntes

La Torre de Claramunt,  15 de març  de 2018.

L’Alcalde .                                        Davant meu,

                                                           El secretari.

Darrera actualització: 15.03.2018 | 13:02
Darrera actualització: 15.03.2018 | 13:02