Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA . Nº 135/2017

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC

Convocar al Ple de la Corporació Municipal a la reunió en Se ssió Ordinària el proper dia 21 de juny  de 2017  a les 20.30 h . a la sala de Plens de l’Ajuntament, per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Aprovació d’actes anteriors (31/05/2017).
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Aprovació inicial de l’expedient d’ordenació i imposició de Contribucions Especials per al finançament parcial de les obres d’infraestructura del C/. Empúries.
  4. Aprovació inicial de l’expedient d’ordenació i imposició de Contribucions Especials per al finançament parcial de les obres d’infraestructura del C/. Les Eres.
  5. Adjudicació del contracte d’obres  de millora i ampliació d’un tram de la carretera BV-2134.
  6. Supressió del registre municipal d'unions estables de parella i parelles de fet.
  7. Aprovació d’un préstec a Diputació de Barcelona en el marc del programa de suport al finançament local per import de 200.000,00.-€ per al finançament d’inversions.
  8. Aprovació de festes locals 2018.
  9. Mocions d’urgència.
  10. Precs i preguntes.

La Torre de Claramunt,  16 de juny  de 2017 .

L’Alcalde                                         Davant meu,

                                                        El secretari

 

Darrera actualització: 16.06.2017 | 12:00
Darrera actualització: 16.06.2017 | 12:00