Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA . Nº 98/2018

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC

Convocar al Ple de la Corporació Municipal a la reunió en Se ssió Extraordinària el proper dia 25 d’abril de 2018  a les 20.30 h . a la sala de Plens de l’Ajuntament, per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

 1. Aprovació d’actes anteriors:  19/03/2018.
 2. Despatx d’Alcaldia.
 3. Aprovació de la liquidació econòmica i recepció de les obres d’ampliació i millora d’un tram de la carretera BV-2134 objecte de cessió a l’Ajuntament per part de la Diputació de Barcelona.
 4. Aprovació  Certificacions obres /factures.
 5. Aprovació d’una moció de l’ACM “en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària”.
 6. Donar compta de l’aprovació de la liquidació econòmica del pressupost de 2017.
 7. Aprovació d’un conveni a Diputació de Barcelona per a l’execució del projecte “Vies Blaves de l’Anoia”.
 8. Aprovació de les festes locals 2019.
 9. Aprovació de la proposta de reglament del servei comarcal de recollida de residus sòlids urbans.
 10. Aprovació de l’informe de gestió de l’ORGT 2017.
 11. Adjudicació del contracte d’obres i de redacció de projecte executiu  de pavimentació amb gespa artificial del camp municipal de Vinçó.
 12. Informe 1er trimestre 2018  execució pressupostària i Període mig de Pagament.

La Torre de Claramunt,  20 d’abril   de 2018.

L’Alcalde .                                        Davant meu,

                                                           El secretari.

 

 

Darrera actualització: 20.04.2018 | 13:38
Darrera actualització: 20.04.2018 | 13:38