Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA .

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC.

Convocar al Ple de la Corporació Municipal a la reunió en Se ssió Extraordinària   el proper dia 29  d’abril   de 2019  a les 20.30 h . a la sala de Plens de l’Ajuntament, per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Despatx d'Alcaldia
  2. Aprovació del Pla Local de Prevenció de Residus.
  3. Donar compta aprovació liquidació pressupost 2018.
  4. Aprovació inicial modificació ordenança mpal animals de companyia.
  5. Moció del GM del PSC en defensa d’un servei escolar de transport d’alumnat d’educació obligatòria.
  6.  Sorteig de membres de els Meses electorals Eleccions Locals i Europees 26 de maig.

La Torre de Claramunt,  25   d’abril  de 2019.

 

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 25.04.2019 | 11:25
Darrera actualització: 25.04.2019 | 11:25