Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA . Nº 158/2018

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC.

Convocar al Ple de la Corporació Municipal a la reunió en Se ssió Ordinària   el proper dia 20 de juny  de 2018  a les 20.30 h . a la sala de Plens de l’Ajuntament, per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Aprovació d’actes anteriors:  25/04/2018.
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Aprovació inicial del projecte d’obres de construcció d’un mur de contenció al C/. Joan Maragall.
  4. Aprovació de la memòria tècnica de construcció d’un camí al lateral oest de la Ctra. BV-2133 des de la sortida del casc urbà fins a l’entrada al Xaró (camí a les Sitges)  i declaració d’utilitat pública dels terrenys privats afectats per els obres.
  5. Mocions d’urgència
  6. Precs i preguntes.

  La Torre de Claramunt,  15 de juny   de 2018.

L’Alcalde .                                        Davant meu,

                                                           El secretari.

 

Darrera actualització: 15.06.2018 | 11:08
Darrera actualització: 15.06.2018 | 11:08