Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA . Nº 246/2017

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC.

Convocar al Ple de la Corporació Municipal a la reunió en Se ssió Extraordinària el proper dia 25 d’octubre   de 2017  a les 20.30 h . a la sala de Plens de l’Ajuntament, per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Presa de possessió Sr. Manuel Puig Vidal dins del GM DC-PDCat.
  2. Aprovació d’actes anteriors (20/09/2017).
  3. Despatx d’Alcaldia.
  4. Aprovació inicial modificació ordenances fiscals per al 2018 i ss.
  5. Aprovació inicial expedient de modificació pressupostària MP 11/2017 Transf de crèdits a cap. II.
  6. Aprovació moció a favor de la llibertat dels Srs. Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
  7. Donar compta de les noves delegacions d’Alcaldia a diversos regidors.

La Torre de Claramunt,  20 d’octubre  de 2017 .

 

L’Alcalde                                       Davant meu,

                                                       El secretari

 

 

 

Darrera actualització: 20.10.2017 | 10:56
Darrera actualització: 20.10.2017 | 10:56