Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

DECRET D’ALCALDIA .

Convocatòria de Ple

Vista la tramitació dels expedients que es tracten.

Vista la competència que m’atorga l’art. 53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC.

Convocar al Ple de la Corporació Municipal a la reunió en Se ssió Ordinària   el proper dia 19 de desembre  de 2018  a les 20.30 h . a la sala de Plens de l’Ajuntament, per tal de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

  1. Aprovació d'actes anteriors: 28/11/2018
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Aprovació inicial de dos expedients de modificació pressupostària MP  16/2018  Transferència  de crèdits del Cap I al Cap II .
  4. Donar compta de l’Aprovació del Pla de Disposició de Fons.
  5. Aprovació de la proposta de la Intervenció Municipal d’implantació del sistema de Fiscalització Prèvia Limitada  per al control de la despesa municipal.
  6. Aprovació inicial de l’expedient del pressupost, plantilla i catàleg de llocs de treball per a l’exercici econòmic de 2019.
  7. Moció per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i de Suport als presos polítics que fan vaga de fam.
  8. Moció del GM del PSC per sol·licitar un local electoral al nucli de Pinedes de l’Armengol.
  9. Mocions d’Urgència.
  10. Precs i Preguntes

La Torre de Claramunt,  13 de desembre  de 2018

Darrera actualització: 17.12.2018 | 11:34
Darrera actualització: 17.12.2018 | 11:34