Sol.licitud d’exempció de pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica per discapacitat

Segons allò que estableix l'art. 4.1 de la vigent Ordenança Fiscal núm. 3 de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), els titulars de vehicles que tinguin aprovada la condició de persona amb minusvalia amb un grau igual o superior al 33%
Els titulars de vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat i per al seu ús exclusiu, als quals s'aplicarà l'exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
 

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El termini legal de resposta és de 6 mesos segons l'art. 104 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

Qui pot sol·licitar-ho:

Els titulars de vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat i per al seu ús exclusiu, als quals s'aplicarà l'exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  1.- Fotocopia i original del permís de circulació del vehicle
  2.- Fotocopia compulsada del certificat que acrediti que el grau de discapacitat es igual o superior al 33 per 100, emès per l`òrgan competent de la Comunitat Autònoma o autoritzar a aquest Organisme a consultar a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de la Generalitat les dades complertes del grau de discapacitat i que figura al model d'instància per poder sol.licitar l'esmentat benefici.
  3.- Manifestació de l’ús del vehicle
  4.- Fotocopia i original D.N.I
  5.- En cas que ho demani una altra persona, ha de presentar una autorització del titular del vehicle degudament complimentada i fotocòpia del DNI de tots dos.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Caldrà entregar de manera presencial a les oficines de l’ajuntament la sol.licitud junt amb la declaració jurada manifestant l’ús del vehicle. Horari d’atenció al públic : De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i la tarda de dilluns de 17:00 a 20:00. Del 15 de juny al 15 de setembre, de 9:00 a 14:00 h.

Darrera actualització: 09.11.2021 | 10:27