Què fem ?

LINIA I_Intervenció i suport: promoció de l’èxit escolar en tot l’alumnat

Espais d’estudi assistit : Activitat de voluntariat i on alumnes de 4t d'ESO del col·legi Mare del Diví Pastor i de batxillerat de l'institut Molí de la Vila, realitzen tasques e suport a l'estudi adreçada a alumnes de CM i CS de primària
Racó de l’estudiant : Espai diari obert als alumnes de l'institut en horari extraescolar, està dinamitzat per dos monitors titulats i que ofereixen als alumnes suport en les activitats d'estudi.
Biblioteca oberta a l’escola Marquès de la Pobla : Biblioteca oberta amb servei de monitoratge, que dinamitza, controla l'accés i promociona l'espai i els seus materials
Projecte Robòtic : Tallers-seminaris per al professorat. Per donar-los a conèixer i explicar-los el treball que han de desenvolupar.Tallers a l'aula i laboratoris del Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics de l'EPSEM.
Aula d’estudi: La Biblioteca obre un espai d'estudi tots els matins, exclusivament per als alumnes que estan preparant les PAU.
Aprendre a parlar en públic: Sessions de treball on es donen a conèixer tècniques de narració en veu alta. Formació pràctica d’estratègies i habilitats per a l’exposició oral.

LINIA 2-Afavoriment d’actuacions comunitàries per prevenir l’absentisme

Protocol Municipal d’absentisme
Espais de coordinació entre l’administració, els centres educatius i els serveis socials del territori per abordar situacions d’abandonament escolar, fer seguiment de casos i dissenyar i implementar estratègies per prevenir-lo.

LINIA 3- Projecció Comunitària de la xarxa educativa

Comunicació de les activitats en el marc del PEE : Entitats i associacions  i actuacions en la web del PEE

LINIA 4-Promoció del servei Comunitari

Servei comunitari:  És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumne posa el seu coneixement i competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la pràctica.

LINIA 5-Incentivació de la participació de les activitats esportives

Esports al carrer : El PEE de Capellades s'implica en l'organització de la festa. L'àrea d'esports de l'ajuntament, amb l'objectiu de promoure el coneixement i la pràctica de l'esport, omple els carrers de la vila d'activitats esportives no competitives.
Suport a les extraescolars esportives: Convocatòria pública d'ajuts econòmics a les famílies que ho sol·liciten per a la participació dels seus fills en activitats esportives organitzades tant per Ampa com per entitats esportives de la vila.
Triatló : Activitat esportiva que es desenvolupa en diversos espais del poble, promoguda per l'institut Molí de la Vila i que en les darreres edicions ha incorporat també els alumnes i professors de secundària de l'escola Mare del Diví Pastor.
Pla català d’esport a l’escola: Realització d'entrenaments, competicions i activitats relacionades amb l'esport a les instal·lacions dels diferents centres educatius, dinamitzades pels respectius dinamitzadors o monitors

LINIA 6-Incentivació de la participació en espais de lleure

Patis oberts: L'activitat es desenvolupa a les pistes esportives de l'escola Marquès de la Pobla. L'accés és lliure i diàriament s'hi realitzen activitats esportives semi dirigides per un dinamitzador esportiu

LINIA 7 - Incentivació de l’associacionisme infantil i juvenil

Comunicació i difusió d’activitats d’interès per als infants i les famílies: Fem difusió a la comunitat educativa  de les associacions i entitats de lleure a la xona per poder aprofitar recursos existents en activitats o participar com a membre actiu. Això es fa transversal a totes les activitats

LINIA 8-Promoció de l’acollida a les famílies

Mares dinamitzadores : Una mare o pare de cada classe es converteixen en representants de les famílies i els fan arribar la informació i les propostes dels serveis educatius municipals, de les activitats de l'escola, activitats de l'Ampa a la vegada que aquests representants treballen i reflexionen per millorar les propostes i elevar noves accions al centre educatiu i a l'Ajuntament

LINIA 9- Incentivació de la co-responsabilitat escola- família

Entrevistes de qualitat ( servei de traductor) : Actuacions des de l’ajuntament i el centre per fer entrevistes de qualitat en la llengua d’origen ( traductors) , si s’escau, per assegurar drets, deures i comunicació efectiva per assegurar la co-responsabilitat de l’escola i la família

LINIA 10-Promoció de la participació de les famílies

Xerrades per a famílies : Cicle de xerrades i tallers dirigides a pares, mares i els seus fills. Tallers de contes, de música, de massatge, salut, etc.
Participació de les famílies en les activitats de final de trimestre tot utilitzant altres espais educatius de Capellades. Aquestes activitats de final de trimestre són les de cloenda i són activitats festives on participen les famílies.

LINIA 11-Promoció de la formació de les famílies

Tallers i promoció xarxa educativa : Tallers i activitats d’interès general per les famílies.: de caire formatiu, d’acció educativa, informatives, etc.

LINIA 12-Promoció dels espais de trobada

Dinamització de patis : Grup que treballa per la promoció i l’adequació d’espais de trobada com poden ser els patis ( disseny de patis, elements de joc,..) i altres espais per ser utilitzats per les famílies i infants dels municipis.

LINIA 13- Promoció de l´ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió

Matinal de Sant Jordi: Matinal de contes on hi participen els infants del cicle d’educació infantil dels centres educatius de Capellades i la Torre de Claramunt
Hora del conte : Programació estable al llarg del curs de diferents sessions sobre relats de contes i sobre lectures, dinamitzades per diferents persones. La Biblioteca organitza sessions de contacontes dirigides a nens i nenes de 3 a 10 anys. En aquestes sessions també es recomanen lectures adequades a les edats del públic.
Anem al teatre Anem al teatre és un programa organitzat per la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments, que ofereix espectacles d'arts escèniques i musicals als alumnes.

LINIA 14- Promoció a l’accés a les llengües d’origen

Promoció i difusió a la tasca de les associacions : Es dóna  a conèixer les tasques de cultura i llengua de diferents cultures de la zona: Arrels i branques ( associació àrab)

LINIA 15-Promoció de la xarxa entre els centres educatius

Comissions i espais de treball intercentres : Trobades periòdiques d’intercanvi, planificació, coordinació i gestió d’activitats entre els diferents centres educatius del territori.

LINIA 16-Promoció dels vincles entre els centres educatius, famílies i entorn

Creació espai WEB : Per donar a conèixer el que es fa dins del nostre Pla educatiu d’entorn, treballem per crear una plataforma, oberta i activa des d’on poden participar les centres, famílies i alumat

LÍNIA 17- Promoció de projectes d’àmbit comunitari

Difusió als centres i famílies de projectes o activitats que tenen el mateix objectius que les línies del PEE. Exemple: casal estiu, activitats biblioteca, etc..

Darrera actualització: 25.06.2018 | 14:42
Darrera actualització: 25.06.2018 | 14:42