Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal i de creació potestativa per part de l’Alcaldia, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’alcalde/essa o regidor en qui delegui i els/les portaveus de cada un dels grups polítics periodicitat mínima de sessions trimestral, podent l’Alcalde convocar-ne més si així ho estima.municipals.
Està integrada pels següents membres amb veu i vot ponderat:
- president: l’Alcalde o regidor en qui ell delegui.
- vocal 1: portaveu del GM de JxCat
- vocal 2: portaveu del GM del PSC
- vocal 3: portaveu del GM de ERC.
Tanmateix, podran assistir a dites sessions els regidors amb delegació de l’Alcaldia que es consideri amb veu i sense vot.

Atribucions

La Junta de Portaveus ostenta les atribucions següents:
1. L’assessorament a l’alcalde/ssa en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia de les sessions Plenàries de caràcter ordinari i extraordinari. Respecte de les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d’aquestes sessions.
2. El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.
3. L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde/ssa decideixi sotmetre a la seva consideració4. La Junta de Portaveus serà consultada sobre les sancions als regidors que proposi l’Alcaldia.

Convocatòria

1. L’alcalde/ssa podrà reunir-se amb els/les portaveus dels diversos grups municipals per tractar assumptes d’interès general.
2. Quan l’alcalde/ssa, per si mateix/a o a requeriment almenys de la cinquena part dels membres de la Corporació, decideixi convocar i reunir la totalitat dels portaveus, el col·lectiu que se’n formi s’anomenarà Junta de Portaveus. Si ho estima convenient, la Junta podrà emetre comunicats conjunts.
3. En tot cas, la Junta s’haurà de convocar, com a mínim, una vegada cada tres mesos.
4. Les decisions de la Junta s’adoptaran sempre en funció del vot ponderat.

Règim de sessions

La Junta de Portaveus celebrarà les seves sessions ordinàries en concordancia amb l’acord de la seva creació. Podrà celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi l’alcalde/ssa, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels seus membres.
L’alcalde/ssa convocarà les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Portaveus, mitjançant citació efectuada per l’Alcaldia, que no precisarà de cap formalitat.
Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu.
No s’aixecarà acta de les sessions que celebri la Junta de Portaveus, ni es requerirà necessàriament la presència del/la secretari/a general de l’Ajuntament. S´aixecarà si l’alcalde/ssa, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels seus membres, així ho decideix.
Amb caràcter excepcional i a efectes d’informar sobre assumptes concrets, podran assistir a les seves sessions els membres i el personal de la Corporació que l’alcalde/ssa consideri convenient.

Règim d'indemnitzacions:

Per als membres electes sense retribució per la seva assistència efectiva a les reunions d’òrgans col·legiats:
Establir el règim d’indemnitzacions per assistència efectiva als òrgans col·legiats en el següent sentit amb efectes des del 15 de juny de 2019:

  1. Per assistència efectiva a les sessions de Ple:150,00.-€ bruts.

  2. Per assistència efectiva a sessions de Junta de Govern i altres òrgans col·legiats creats perl‘Ajuntament i per als quals hagin estat convocats amb veu i/o sense vot:150.00.-€.

  3. Altres expressament aprovades (si n’hi ha): 150.00.-€ bruts.

    Serà necessari que cada regidor declari el percentatge de retenció que vol que li sigui aplicada. En cas de silenci s’aplicarà el 2%. També dites indemnitzacions restaran condicionades a l’existència de crèdit pressupostari a la partida del pressupost d’aplicació corresponent.  L’acreditació de l’assistència dels regidors es farà mitjançant el seu reflex a l’acta corresponent que estendrà el secretari de la corporació de cadascuna de les sessions de l’òrgan col·legiat i que, a la seva vegada, l’òrgan col·legiat estigui legalment constituït i la durada de la sessió sigui superior a 30 minuts o de contingut substancial.

     

Darrera actualització: 10.02.2020 | 20:45