Junta de portaveus

Informació de la Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan col.legiat complementari de l'organització municipal i de creació potestativa per part de l'Alcaldia, de caràcter deliberant i no resolutiu. 
Les sessions no són públiques.

El Ple, en sessió de data 18/12/2019 va acordar la creació de la Junta de Portaveus i el seu règim indemnitzatori.

La Junta de Portaveus ostenta les atribucions següents:
1. L’assessorament a l’alcalde/ssa en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia de les sessions Plenàries de caràcter ordinari i extraordinari. Respecte de les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d’aquestes sessions.
2. El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.
3. L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde/ssa decideixi sotmetre a la seva consideració
4. La Junta de Portaveus serà consultada sobre les sancions als regidors que proposi l’Alcaldia. 

Les sessions de la Junta de Portaveus podràn ser extraordinàries quan així ho decideixi l'Alcalde, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels seus membres. 
1. L’alcalde/ssa podrà reunir-se amb els/les portaveus dels diversos grups municipals per tractar assumptes d’interès general.
2. Quan l’alcalde/ssa, per si mateix/a o a requeriment almenys de la cinquena part dels membres de la Corporació, decideixi convocar i reunir la totalitat dels portaveus, el col·lectiu que se’n formi s’anomenarà Junta de Portaveus. Si ho estima convenient, la Junta podrà emetre comunicats conjunts.
3. En tot cas, la Junta s’haurà de convocar, com a mínim, una vegada cada tres mesos.
4. Les decisions de la Junta s’adoptaran sempre en funció del vot ponderat. 

Més informació sobre aquest òrgan col.legiat al Títol XI del Reglament d'Organització Municipal (ROM)

Estarà integrada pels següents membres amb veu i vot ponderat:
- president: l’Alcalde o regidor en qui ell delegui.
- vocal 1: portaveu del GM de JxCat
- vocal 2: portaveu del GM del PSC
- vocal 3: portaveu del GM de ERC.
Tanmateix, podran assistir a dites sessions els regidors amb delegació de l’Alcaldia que es consideri amb veu i sense vot. 

Calendari de treball: La Junta de Portaveus s'haurà de convocar, com a mínim, una vegada cada tres mesos. 

Darrera actualització: 07.02.2022 | 17:42
Darrera actualització: 07.02.2022 | 17:42