Estructura i organització

Estructura

 

Un Pla educatiu d’entorn és un model obert que parteix de les realitats locals adequant-se a les seves necessitats i a la seva pròpia estructura organitzativa, amb caràcter participatiu i colideratge compartit entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament.
Els aspectes fonamentals que conforma l'estructura són : 

  • La representativitat  : Aprofitant tota la xarxa educativa com les ampes, entitats, assossicions ... per propiciar la participació i que tothom se senti que en forma part.
  • L’operativitat – Creant estructures àgils amb un objectiu i seguiment clar per fer-ho efectiu .
  • La reflexió i l’aprenentatge comunitari – per compartir significats, propiciar el diàleg, la detecció de necessitats i una proposta d’actuacions comunitària.

Organització

Comissió representativa-institucional.
És l’òrgan de decisió. Acull els representants de les diferents entitats, associacions i organismes que participen en el Pla educatiu d’entorn (Ajuntament, Departament d’Ensenyament i altres departaments o institucions).
És on es fixen les grans orientacions del Pla, se’n fa el seguiment i s’aprova el projecte marc, el pla d’actuacions i la memòria de cada curs. També és on es decideix la composició de la comissió operativa i les comissions participatives.
La presideix l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui, i actua com a vicepresident/a el director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament (Consorci d'Educació de Barcelona, en el cas de Barcelona) o la persona en qui delegui.
Cada Pla educatiu d’entorn, a partir de la seva realitat, adequarà l’estructura organitzativa d’aquesta Comissió a les seves necessitats.

Comissió operativa.
És l' organ que fa possible que el Pla funcioni i es dinamitzi.Té com a propòsit  assegurar la coherència de les actuacions amb els objectius establerts i que les decisions institucionals es concretin i es realitzin.
Elabora el pla d’actuació i la memòria de cada curs a partir de les propostes de les comissions i de les prioritats establertes que presenta a la Comissió representativa-institucional per a la seva aprovació.
Està formada per :

  • les  persones designades  per la Comissió representativa-institucional
  • els tècnics que aporten el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament,
  • un representant dels centres educatius, de les AMPA, de l’alumnat,
  • algun dels agents socials en representació de les associacions i entitats del sector. .

Comissions participatives o grups de treball.
Grups formats per diferents agents educatius que interactuen i reflexionen sobre un tema específic per diagnosticar necessitats, elaborar propostes d’actuacions i valorar-ne els resultats.  El coordinador/a serà el responsable de vehicular les propostes a les comissions de gestió i de decisió oportunes.
Els plans educatius d’entorn establiran les comissions participatives o grups de treball dels àmbits que considerin necessaris, i aprofitar, si s'escau, les plataformes ja existents al territori.

Darrera actualització: 13.02.2018 | 11:17
Darrera actualització: 13.02.2018 | 11:17