Presentació

Definició

El Pla educatiu d’entorn és un instrument que dóna una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives del alumnes més enllà de l’àmbit acadèmic. Es tracta de construir una xarxa estable de suport a la comunitat educativa, que permeti un treball formatiu fora de l’entorn escolar amb la col·laboració dels diferents serveis i recursos municipals i també de les altres institucions i entitats dels àmbits social, cultural i esportiu.

L’educació de ciutadans i ciutadanes per a un món complex i divers hauria de ser:

  • Integral : per abastar tots els aspectes de la persona. No solament ha d’instruir i ensinistrar en unes habilitats intel·lectuals determinades sinó que ha de facilitar també competències socials i proporcionar capacitats per adaptar-se i conviure en una societat canviant.
  • Contínua : per comprendre tot l’espai-temps vital. El temps de formació ja no es pot entendre avui parcel·lat, unes hores al dia (escola) i una època de la vida (infància i joventut), ha d’abastar tota la vida.
  • Arrelada : per tenir uns referents compartits. La incertesa que caracteritza els nostres temps fa que esdevinguin indispensables uns referents identitaris compartits que vinculin les persones a projectes de futur i que donin un sentit al treball i a la convivència.
  • Cohesionadora : per promoure la integració social. L’arribada de nous ciutadans i ciutadanes al nostre país planteja nous reptes que requereixen una sèrie d’accions innovadores per promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural i l’ús normalitzat de la llengua catalana en un marc multilingüe.
  • Inclusiva : per incloure a tothom. I per fer-ho possible ha de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió.
  • En xarxa : per ser-ne tots coresponsables. És necessari teixir entre tots una xarxa educativa molt ben cohesionada i això requereix un treball ben articulat, coordinat i coherent de tots els organismes que treballen en l’atenció i l’educació dels membres més joves de la societat catalana.

Qui som i a qui va dirigit

Qui som ?
Es un conveni entre el Departament d’educació i L’Ajuntament de Capellades i la Torre de Claramunt.

A qui va dirigit ?
L’actuació de corresponsabilització educativa dels plans educatius d’entorn va adreçada, sobretot, a infants i joves de 0 a 18 anys dels centres educatius públics i privats concertats d’un municipi, amb una especial atenció als sectors socials més fràgils (nois i noies amb risc de marginació) i als més vulnerables (nois i noies adolescents ).

Darrera actualització: 13.02.2018 | 10:24
Darrera actualització: 13.02.2018 | 10:24