Subvencions a entitats

Sol·licitud de subvenció per a entitats i associacions sense ànim de lucre per a la realització d'activitats, programes i projectes destinats al foment de l'associacionisme i la realització d'activitats d'interès municipal en els àmbits de l'educació, cultura i esports al municipi de La Torre de Claramunt. 

Per regular i definir les condicions i els procediments per sol·licitar, obtenir i justificar les subvencions que en matèria d'Educació, esports i cultura,  atorgarà  l’Ajuntament de La Torre de Claramunt es publicaran anualment  les Bases de la Convocatòria. 

Podran acollir-se a aquestes subvencions tots aquells programes relacionats a I’àmbit d’activitats subvencionables que es detallen:
-          Ensenyament: Foment de l’associacionisme AMPES, colònies escolars, activitats extra-escolars, reutilització de llibres ...
-          Esports: Foment de l’associacionisme, foment de l’esport popular, foment esport de competició.
-          Cultura: Foment associacionisme, foment d’activitats tradicionals de caràcter popular i participatiu.
-          Sanitat
-          Prevenció i extinció incendis

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran ser destinataris de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les següents persones o entitats:
a) Les entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al Municipi, que realitzin activitats d'interès municipal i es trobin legalment constituïdes i inscrites al corresponent registre oficial als organismes competents.
b) Les persones físiques domiciliades al Municipi que realitzin activitats d'interès municipal.
c) Les entitats i associacions sense finalitat de lucre de fóra del municipi que portin a terme la seva activitat d’interès municipal al terme municipal o a algun centre o institució de fóra del municipi que sigui declarada com a d’interès municipal pel fet que hi participin un nombre significatiu de veïns del municipi, inscrites al corresponent registre oficial.
d) En el cas d'entitas no noves, han d'aver justificat subvencions anteriors per tal de poder ser beneficiaris de l’actual

D’acord amb l’establert , amb la presentació d’aquesta sol·licitud autoritzo expressament l’Ajuntament de La Torre de Claramunt per tal que obtingui de forma directa l’acreditació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Cal aportar:

 • Els peticionaris hauran de presentar la sol•licitud dins el termini fixat en la corresponent convocatòria, acompanyada de la documentació següent:

  a) Instància individualitzada en el model normalitzat per a cada activitat o programa d’activitats, signada pel peticionari o, en el cas de les persones jurídiques, pel President/a de l’Entitat o per qui tingui conferida la delegació degudament acreditada, en la qual es farà constar el programa o activitat per als quals se sol•licita la subvenció.
  b) Memòria explicativa de la proposta.
  c) Certificat expedit pel Secretari/a de l’Entitat acreditatiu de l’acord de l’Òrgan de Govern pel qual es decideix la formulació de la sol•licitud, si es procedent.
  d) Projecte detallat i pressupost total desglossat de l’activitat per realitzar i per a la qual se sol•licita subvenció.
  e) Declaració jurada acreditativa de les subvencions sol•licitades, amb expressa menció de les concedides en relació amb l’activitat subvencionable dins el mateix exercici econòmic o, si no n’hi ha, acreditativa de no haver percebut ni haver sol•licitat cap subvenció.
  f) Declaració jurada d’estar al corrent de pagament d’obligacions fiscals i amb la seguretat social.

  Aquells documents acreditatius de l’entitat que hàgiu presentat recentment, o en anys anteriors, no cal que es tornin a aportar, a no ser que hagin sofert alguna modificació com :
  * Certificació acreditativa d’estar legalment constituïdes i inscrites als organismes competents, si no ho estan ja al registre d’entitats municipal.
  * Fotocòpia autenticada del DNI, en el cas de les persones físiques.
  * Dades bancàries del compte on, si és subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir l’import de la subvenció.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 11.02.2020 | 12:15