Sol.licitud d'Ajuts per a joves cursant estudis superiors

Són objecte de les presents bases la subvenció per la realització d’estudis d’Educació Superior durant el curs 2018-19. Aquests estudis inclouen: Estudis Universitaris de Grau, Màster i Doctorat, Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior, Cicles d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior, Ensenyaments Esportius de Grau Superior i Ensenyaments Artístics Superiors.

​El Període de presentació de la sol·licituds serà del dia 16 al 31 d’octubre de 2018.

Es prioritzarà als estudiants que hagin aprovat el curs anterior.

1.    Els criteris específics de valoració seran els següents:

a)   Econòmics (fins a 120 punts):

 • Renda per càpita (fins a 70 punts): suma d’ingressos nets dels membres de la unitat familiar dividit pel nombre de membres (si hi ha un membre amb discapacitat, s’augmenta en un membre la unitat familiar). Els punts es repartiran proporcionalment en funció del valor de la Renda per Càpita de la unitat familiar entre 0€ i 600€. Si la unitat familiar no té cap ingrés s’obtindran 70 punts per aquest criteri, i per a valors superiors a 600€ de renda per càpita o si no es presenta justificació, no s’obtindrà cap punt per aquest criteri.
 • Cost de la matrícula (fins a 20 punts): els punts es repartiran proporcionalment fins a un cost màxim de la matrícula de 2400eur
 • Ciutat on es realitzen els estudis (fins a 20 punts): els punts es repartiran proporcionalment fins a una distància màxima de 100km.
 • Si ha demanat alguna altra beca complementària per la realització d’aquests estudis s’obtindran 10 punts.

b)   Acadèmics (fins a 40 punts):

 • Nota accés als estudis o expedient acadèmic (fins a 40 punts). Els punts es repartiran proporcionalment. Si la nota mitjana del curs anterior es inferior a 5, no s’obtindrà cap punt per aquest criteri.

c)   Socials (fins a 40 punts):

 • Família monoparental (15 punts)
 • Família nombrosa (15 punts)
 • Certificat de discapacitat d’algun membre de la unitat familiar (10 punts)

2.      El període de revisió de documentació serà del 1 al 30 de Novembre. Els sol·licitants rebran una resposta o resguard de sol·licitud indicant si la sol·licitud és complerta o si manca algun document. El sol·licitant tindrà fins el 30 de novembre per a adjuntar/corregir la seva sol·licitud telemàticament. Passat aquest període no s’acceptaran més modificacions. Si alguna sol·licitud li manca alguna documentació obligatòria es desestimarà.

3.      El període de Resolució serà de l’1 fins el 15 de Desembre. S’elaborarà una llista ordenada de les sol·licitud en funció dels punts aconseguits. La proposta de quantia econòmica de l’ajut es calcularà de la forma següent:

 • En cas de concessió, l’import màxim serà de 300€ i mínim de 100€
 • La proposta d’import exacte es calcularà sumant 100€+1€/punt
 • La proposta de concessió dels ajuts es farà des de la sol·licitud amb major puntuació de la llista fins a esgotar la partida pressupostària assignada a aquest concepte.

4.      Notificació de la proposta de concessió. Es notificarà la resolució dels ajuts i la quantia econòmica concedida a cada sol·licitud.

5.      El període de reclamació i consultes serà fins el 31 de Desembre. Passat aquest període, si el sol·licitant no contesta es considera que accepta la resolució.

6.      La resolució definitiva de les sol·licituds serà acordada pel Regidor d’Ensenyament i es procedirà al pagament per transferència bancària a principis de l’any 2019.

 

Qui pot sol·licitar-ho:

Alumnes que compleixin els requisits:
Estar empadronats en el municipi de la Torre de Claramunt
Haver-se matriculat un curs d’Estudis d’Educació Superior.

Cal aportar:

 • Adjunt al formulari

  Emplenar el següent formulari telemàtic amb les dades que es sol·liciten.
  a. En apartat “Exposo”, especificar els estudis que realitzarà durant el curs 2018-19, la Universitat o Centre on realitzarà els estudis I la ciutat on realitzarà els estudis.
  b. En apartat “Sol·licito”, especificar simplement “Ajut Estudis d’Educació Superior”
  - Adjuntar en el següent formulari un fitxer en format PDF que contingui tots els documents escanejats que es relacionen a continuació:
  1. Document acreditatiu d’Ingressos dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
  a. SI TREBALLEN:
  - per compte d’altre: les 3 ÚLTIMES NÒMINES
  - per compte propi: CERTIFICAT TRIMESTRAL
  b. SI NO TREBALLEN: certificat de l’atur o certificat d’ingressos expedit pel SOC.
  c. SI COBREN ALTRES PRESTACIONS (com PIRMI, PNC, etc): DOCUMENT ACREDITATIU de la percepció de l’AJUT corresponent.

  2. Document acreditatiu de la Matrícula dels estudis a realitzar on s’especifiqui el cost.
  3. Document acreditatiu conforme has demanat alguna altra beca per a realitzar aquests estudis. Si no adjuntes cap document considerem que no has demanat cap altra beca.
  4. Document acreditatiu de la Nota accés als estudis (en cas de cursar el primer any d’Estudis d’Educació Superior) o expedient Acadèmic.
  5. Document acreditatiu en el cas de Família monoparental, Família nombrosa o el Certificat de discapacitat.
  6. Document acreditatiu del núm IBAN del compte a nom del sol·licitant de l’Ajut per a fer l’ingrés en cas de rebre l’ajut


Canals de tramitació:

Darrera actualització: 11.02.2020 | 12:13