Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal i de creació potestativa per part de l’Alcaldia, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’alcalde/essa o regidor en qui delegui i els/les portaveus de cada un dels grups polítics periodicitat mínima de sessions trimestral, podent l’Alcalde convocar-ne més si així ho estima.municipals.
Està integrada pels següents membres amb veu i vot ponderat:
- president: l’Alcalde o regidor en qui ell delegui.
- vocal 1: portaveu del GM de JxCat
- vocal 2: portaveu del GM del PSC
- vocal 3: portaveu del GM de ERC.
Tanmateix, podran assistir a dites sessions els regidors amb delegació de l’Alcaldia que es consideri amb veu i sense vot.

Atribucions

La Junta de Portaveus ostenta les atribucions següents:
1. L’assessorament a l’alcalde/ssa en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia de les sessions Plenàries de caràcter ordinari