Canvis en la tarifa social del cànon de l’aigua

Divendres, 21 de febrer de 2020 a les 00:00

El Decret legislatiu 12/2019, d’11 de juliol, va modificar la tarifa social del cànon de l'aigua i implica canvis més beneficiosos en la factura per als ciutadans amb vulnerabilitat econòmica o en situació de risc d’exclusió residencial. 
Al web adjunt podeu trobar els col·lectius que tenen dret a la tarifa social del cànon de l'aigua (jubilats amb pensions mínimes, aturats, perceptors de pensions no contributives, etc).

Va dirigit a persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titular d’una captació de l’aigua, en les següents circumstàncies.

  • Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.
  • ​Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
  • Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
  • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.
  • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
  • Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
  • Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD, Real Decreto Legislativo 1/2013).
  • Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d'un informe dels serveis socials de l'Administració local competent, la situació de risc d'exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin.

Per a més informació o per realitzar la sol.lcitud podeu clicar a : http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua?category=

 

Darrera actualització: 21.02.2020 | 13:23