Desenvolupament de la sessió de Ple extraordinari celebrat el passat 28/11/2018

Dijous, 29 de novembre de 2018 a les 00:00

Acords del Ple

 

  1. Aprovació d'actes anteriors:

 S’aprova l’acta de data 29/10/2018 .

  1. Despatx d’Alcaldia.

L’alcalde explica la futura instal·lació de diverses càmeres de videovigilància per millorar la seguretat , l’inici de les obres de construcció del mur de contenció del C/. Joan Maragall i les properes reunions amb veïns en diferents nuclis del municipi.

  1. Aprovació inicial de dos expedients de modificació pressupostària MP 11/18 i MP 12/18.

S’aprova per majoria absoluta (vots a favor de CIU, ACIRE i ERC;  abstenció d’IC i vot en contra del PSC) dos expedients de modificació del pressupost encarats a dotar de crèdit suficient algunes partides de despesa corrent que tenien dèficit de crèdit per poder atendre els compromisos contrets, així com la concreció de les dues partides de despesa previstes en el procés de participació ciutadana “pressupostos participatius 2018” consistents en la construcció d’un umbracle a la plaça de la piscina de Pinedes de l’Armengol i la instal·lació de lluminàries en el camí que va des del camp de futbol al nucli del Xaró.

  1. Aprovació de la liquidació econòmica i recepció d’obres de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Vinçó.

S’aprova amb el vot de la majoria absoluta (vots a favor de CIU; abstenció de PSC, ACIRE i ICV i vot en contra d’ERC) l’import de la liquidació del contracte d’obres de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol amb un import final de 409.729,00.-€.  Per part del grup del PSC es va demanar un informe sobre el cost total de la despesa feta al camp de futbol on s’inclogués les altres obres complementaries executades, com ara l’umbracle, el mur de contenció i d’altres.

  1. Aprovació de la liquidació econòmica i recepció de les obres d’infraestructura del C/. Empúries.

S’aprova amb el vot de la majoria absoluta (Vots a favor de CIU, PSC, ERC i ICV i l’abstenció d’ACIRE) l’import de la liquidació del contracte d’obres d’infraestructura del Carrer Empúries per import de 121.293,55.-€.

  1. Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic  de l’àmbit de la fàbrica de paper ISMA 2000SL al costat de la riera de Carme.

S’aprova amb el vot de la majoria absoluta (vots a favor de CIU, PSC i ERC; abstenció d’ACIRE i vot en contra d’ERC) el Pla Especial Urbanístic de regularització de l’activitat de l’empresa ISMA 2000SL al sòl no urbanitzable situat a l’actual emplaçament al costat de la riera de Carme.  L’objectiu del pla és el manteniment de l’actual activitat de fabricació de paper amb la possibilitat de l’execució de les instal·lacions necessàries per tal que es puguin complir amb els requisits mediambientals de l’activitat, entre d’altres, la instal·lació d’una depuradora i mesures de protecció contra incendis i emissió de sorolls.  L’expedient s’exposarà al públic i es demanarà informes a les administracions afectades i un cop passat dit tràmit, s’enviarà a la Comissió d’Urbanisme per a la seva resolució definitiva.

  1. Aprovació si s’escau de una moció del GM d’ERC de canvi de nom de la plaça del recinte Torresport pel de Plaça de l’1 d’octubre.

Es refusa la proposta d’ERC (vot a favor d’ERC;  en contra del PSC i ICV i l’abstenció de CIU i ACIRE).  PSC, ICV  i CIU  justifiquen el seu vot no favorable  atenent a què consideren que no es pot imposar un canvi de nom tan emblemàtic amb un acord de ple si abans no s’ha fet algun tipus de consulta a la ciutadania .  ACIRE, a més de dit argument, explica que la seva formació ha fet una consulta interna on s’ha decidit l’abstenció atenent a què es tracta d’un debat que va mes enllà dels tems del municipi.

  1. Aprovació si s’escau d’una moció del GM del PSC contra l’adhesió a l’ordenança reguladora del servei Porta a Porta.

Es refusa la proposta del PSC (Vot a favor del PSC, ACIRE i ICV; vots en contra de CIU i ERC).  Els vots en contra son justificats atenent a què es considera que el sistema actual, tot i que necessita ser millorat, està funcionant bé i es considera que cal potenciar-lo a banda, de ser necessari poder imposar sancions a les infraccions greus que es cometin .

  1. Aprovació si s’escau d’un manifest unitari pel dia internacional per l’eliminació de la violència envers les dones.

S’aprova amb el vot favorable de la unanimitat del Ple ja que es considera positiva la proposta i es demana per part del grup de ICV i PSC  més actuacions  envers la conscienciació i actuacions concretes.  L’Alcalde explica que la major part de les actuacions es fan mitjançant el servei del Consell Comarcal de l’Anoia seguint uns protocols d’actuació concertada i consensuades per totes les administracions i parts implicades.

 

 

 

Darrera actualització: 05.12.2018 | 14:25